Programma

Soort subs.

Doel (beoogd effect) subsidie tbv programma

Rekening 2014

Begroting
2015

Rekening
2015

Kinderopvang

Exploitatie

Individuele subsidie voor kinderopvang

116

           266

339

Volksgezondheid

Exploitatie

GGD - Activiteiten volksge-zondheid

3.373

114

225

Maatsch.opvang/versla-vingszorg

Parnassia Groep
GGD
Leger des Heils

0
0
0

669
125
1.379

762
125
1.537

Vrouwenopvang

Blijf van mijn lijf huis

0

50

50

Context

0

121

119

Blijf van mijn lijf huis

0

959

959

Artant

0

25

25

GGD

0

535

502

SMD

0

52

52

Reclassering Nederland

0

60

60

Beschermd wonen

RIBW Zaanstreek/ Waterland

0

7.478

7.478

De Zorgcirkel

0

162

162

Odion

0

395

395

Parnassia

0

704

704

Landzijde

0

43

43

Overige taken Wmo

Mee Amstel en Zaan

0

1.091

1.091

Alzheimer Nederland

0

15

15

Saen Professionals

0

40

45

Leger des Heils

0

0

33

Slachtofferhulp

0

27

26

Overig

0

155

0

Jeugdteams

GGD, Weerpad

0

0

570

Spirit

0

0

1.477

Jeugdzorg Amstelland

0

0

738

Lucertis

0

977

GGD, Noorderhoofdstr.

0

0

639

Thuiszorg Zaanstreek

0

0

61

Prinsenstichting

0

0

143

Opbouw de – Lijn 5

0

0

35

GGD, Straathoekwerk

0

0

907

GGD, Videohome

0

0

31

GGD, Opvoedondersteun

0

0

530

GGD, Centra Jong

0

0

401

GGD, Voorzorg

0

0

147

Altra Jeugdzorg

0

0

275

Totaal  1 Jeugd en zorg

3.489

14.465

21.678

Toerisme

exploitatie

Stimuleren van het toerisme

25

0

0

exploitatie

Varen op de Zaan (Zaanhopper)

0

25

0

Economie

exploitatie

Marketing Zaanstreek

0

50

50

exploitatie

Binnenstadsmanagement

0

15

15

exploitatie

Parkmanagement Z’stad (Stipaza)

0

29

29

Zon

0

0

60

Subsidieplafond Economie

budget

Het creëren van een goed ondernemers- en vestigingsklimaat en voldoende adequate werkgelegenheid in Zaanstad nu en in de toekomst binnen de dynamiek van de metropool Amsterdam

 163

0

0

Activering

exploitatie

Roa

0

0

          266

Opvang nieuwkomers

exploitatie

            85

Uitvoering van de WSW

exploitatie

Baanstede / WSW

12.461

12.295

12.224

Totaal  2 Werk, Inkomen en Economie

12.674

12.414

12.729

Bibliotheek

Kunst en Cultuur

exploitatie

exploitatie

exploitatie

De Bieb - Het mogelijk maken dat zowel boeken, tijdschriften als muziekdragers beschikbaar zijn voor de Zaankanters, om zo kennisvergaring en interesses aan te wakkeren. Versterken van vestigingsklimaat van Zaanstad

Radio Omroep Zaanstad

Uitleenfaciliteit Kleurrijk

De Weiver

3.372

0

0

0

2.724

88

20

20

2.724

88

20

20

exploitatie

De Fabriek - Versterken van de vestigingsklimaat van Zaanstad; Bevorderen van ontplooiingskansen van (met name) jongeren

170

173

173

exploitatie

exploitatie

Fluxus - Bevorderen ontplooiingskansen van (met name) jongeren

Poppdium de Flux - Bevorderen ontplooiingskansen van (met name) jongeren

2.007

0

1.731

375

1.730

375

exploitatie

Zaantheater - Versterken van de externe aantrekkingskracht van Zaanstad; Versterken van het vestigingsklimaat van Zaanstad

2.540

2.470

2.474

budget

Subsidieregeling amateurkunst en culturele activiteiten - Bevorderen van de sociale samenhang in de wijken

141

235

235

budget

Cultuurparticipatie - Bevorderen van de sociale samenhang in de wijken

129

112

-40

budget

Evenementen -  Versterken van de externe aantrekkingskracht van Zaanstad; Versterken van het vestigingsklimaat van Zaanstad

224

197

352

Exploitatie

Beeldende kunst en vormgeving

16

6

Musea

exploitatie

Zaans Museum - Versterken van de externe aantrekkingskracht van Zaanstad en beheer

922

0

833

11

833

11

exploitatie

Zaanse Molen - Versterken van de externe aantrekkingskracht van Zaanstad

156

158

158

Exploitatie

exploitatie

Honig Breethuis - Versterken van de externe aantrekkingskracht van Zaanstad

Zaanse Schans

0

0

34

24

34

0

Sport

budget

Subsidieregeling Meedoen in sport

0

677

748

exploitatie

Stg. Zwembaden Zaanstreek - Exploitatie en huur zwembaden

1.470

0

0

exploitatie

Optisport - Beheer  sportaccommodaties

743

0

0

Subsidieplafonds Sport en recreatie

1.843

104

106

Maatschappelijke participaties

exploitatie

SMD - Welzijnsactiviteiten

687

506

193

exploitatie

exploitatie

exploitatie

budget

Welsaen -
Activiteiten o.h.g.v. welzijnsperspectief

Raaz - Activiteiten o.h.g.v.
jongerenwerk

Vluchtelingenwerk - Activiteiten o.h.g.v. vluchtelingen

Subsidieregeling Vrijwilligers- en herdenkingsactiviteiten

2.026

0

0

0

0

83

195

0

144

84

130

Accommodaties maatschappelijke participaties

budget

Subsidieregeling Buurthuizen

0

40

220

Onderwijs

exploitatie

exploitatie

exploitatie

Lokaal onderwijsbeleid

Volwasseneneducatie

Leerlingzaken

Subsidieplafond jeugd/ onderwijs

0

0

0

6.548

6.137

556

1

0

5.798

922

16

0

Subsidieplafond kunst en cultuur

exploitatie

527

0

0

Subsidieplafond MO/welzijn

exploitatie

6.621

0

0

Wijkorganisaties

exploitatie      functioneren wijkoverleg

fFf98999 Functionerren  fun FFu

169

0

0

Totaal  3 Maatschappelijke voorzieningen

30.295

17.520

17.554

Monumenten

budget

Bijdrage aan onderhoud en renovatie/restauratie

108

146

173

Inverdan algemeen

budget

Subsidieregeling verbetering aan gevels in centrum

31

0

49

Hembrugterrein

budget

Stg. Hollandroute

436

0

0

Wonen

budget

Bijdrage SRA regionaal

100

0

30

Totaal 4 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

675

146

252

Milieu

exploitatie

Scooters, Elektrische auto’s, luchtkwaliteit, afvalinzameling

168

1.646

1.390

Klimaat

exploitatie

Oplaadpunten, impulsregeling energiezuinige woning

58

1.646

1.411

Totaal  5 Milieu en duurzaamheid

226

3.292

2.801

Funderingsherstel

budget

Subsidieregeling t.b.v. bijdrage in onderzoeks-kosten fundering

251

375

327

Beheer accommodaties NME

exploitatie

Bevorderen van ontplooiingskansen van (met name) jongeren

491

499

499

Groen en speelplaatsen

exploitatie

Zaanse Schans, Wilhelminapark en Agathepark

196

211

204

Totaal 6 Beheer buitenruimte

938

1.085

1.030

Beleid en handhaving

exploitatie

Bureau discriminatiezaken -  Realiseren van kerntaken uit de gemeentelijke nota antidiscriminatiebeleid Zaanstad

110

114

113

Totaal 7 Veiligheid en handhaving

110

114

113

Totaal 8 Burger en bestuur 

00

00

00

Totaal  9 Financiën

00

00

00

Eind totaal

48.407

49.036

56.157