Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      D. Straat, A. Verschuren, J. Olthof, D. Emmer
Verantwoordelijk directeur:   C. Tip

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Zaanstad is door haar combinatie van wonen en werken en landschap en industrie een unieke gemeente en is bovendien onderdeel van een dynamische metropoolregio.  Zaanstad heeft dus volop de potentie om door te ontwikkelen. Een gevarieerd woningaanbod, een goede bereikbaarheid en behoud van cultuurhistorisch erfgoed en landelijk gebied dragen daar aan bij. Net als (her)ontwikkeling van kansrijke locaties in de stad. Maar er zijn ook een aantal knelpunten. Het is de opgave om een balans te vinden tussen ruimte voor ontwikkeling en bescherming van kwaliteiten. Bovendien vragen de huidige economische, ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen om andersoortige oplossingen. Hierbij geven we ruimte waar het kan en sturen we waar het moet.

Terugblik

Binnen de ruimtelijke en gebiedsontwikkeling kan 2015 worden beschouwd als het jaar van de herstart. De crisis is voorbij en iedereen wil en kan weer aan de slag.
Vanuit die dynamiek wordt veel met bedrijven, organisaties en inwoners van de stad gesproken.  Die gesprekken worden gevoerd in het kader van Maak.Zaanstad. In het voorjaar van 2016 worden de resultaten verwerkt tot een samenhangend toekomstbeeld met een daaraan gekoppelde uitvoeringsagenda en investeringsstrategie.
Door het aantrekken van de economie ontstaan nieuwe kansen. Hierdoor ontstaat een toenemende druk op de organisatie en de ambtelijke capaciteit  Daarom heeft in 2015 een verschuiving plaatsgevonden in de focus. Voorheen lag de aandacht op het in beweging krijgen van de markt en het ondersteunen van alle initiatieven. Nu ligt de nadruk vooral op het ondersteunen van kwalitatief hoogwaardige projecten. 
Anticiperend op de komst van de nieuwe Omgevingswet is een programma opgezet dat de organisatie helpt bij het implementeren ervan en nu al stappen zet om alvast zo veel mogelijk in de geest van de Omgevingswet te werken. Op deze manier ontstaat onder andere meer ruimte om ontwikkelingen en de experimenten te faciliteren.

Hoewel hard wordt gewerkt aan de realisatie van projecten moet worden geconcludeerd dat bepaalde onderwerpen vertraagd zijn. Dit heeft vooral te maken met het aantrekken van de economie. Hierdoor is een aantal (stimulerende) activiteiten bijvoorbeeld minder relevant geworden en heeft minder prioriteit gekregen.