6      Liquide middelen

(bedragen x1.000)

31-12-2015

31-12-2014

Kassaldi

8

7

Banksaldi

1.448

1.709

Kruisposten

2

0

Totaal

1.458

1.716

Toelichting
Ultimo boekjaar  bestaat uit saldo Liquide Middelen uit de saldi van twaalf bankrekeningen en een tweetal kassen. In 2015 zijn respectievelijk één bankrekening en één kas opgeheven.