Het Handhavingsprogramma 2015 (programma 7) is uitgevoerd. In het onderstaande overzicht zijn de resultaten van een aantal handhavingsthema’s vermeld.

Handhavingstaak

Indicator

Resultaat
2014

Resultaat 2015

Veilig uitgaan

Toezicht en handhaving horeca

aantal periodiek gecontroleerde horeca-inrichtingen

29

126

Toezicht en handhaving verkoop en verstrekken alcohol

aantal leeftijdcontroles slijterijen en supermarkten  
aantal leeftijdcontroles (para)commerciële inrichtingen en snackbars

120
31

160
69

Middelgrote en kleine evenementen

aantal uitgevoerde geluidmetingen bij evenementen waar muziek wordt gedraaid

16

27

Openbare ruimte

Onjuist aangeboden afvalzakken

aantal verstuurde € 127-brieven

781

691

Fout en hinderlijk parkeren

aantal ontvangen meldingen parkeeroverlast
aantal opgelegde parkeerboetes

653
11.727

524
15.371

Betaald parkeren

aantal opgelegde naheffingsaanslagen
verhogen betalingsbereidheid

19.582
94,0 %

16.170
94,3%

Bestaande bouw en ruimtelijke ordening

Brandveilig gebruik bouwwerken

aantal reguliere  uitgevoerde controles bij bouwwerken met risicoklasse A en B
aantal reguliere  uitgevoerde controles bij bouwwerken met risicoklasse C en D

391

167

238

220

Funderingen

aantal gemonitorde bouwblokken

2.951

3.061

Caravanstallingen

aantal gecontroleerde caravanstallingen

-

9

Meldingen

aantal ontvangen meldingen bestaande bouwen, ruimtelijke ordening en horeca

578

331

Veilig uitgaan

Het aantal gecontroleerde horecabedrijven isin 2015 verviervoudigd(126) ten opzichte van 2014(29).In 2015 is extra aandacht besteed aan de commerciële horeca-inrichtingen (cafés en bars). Dit om te zorgen dat deze minder overlast veroorzaken voor de omgeving. De controles waren gericht op geur, geluid, afval, aanwezigheid leidinggevende en schenken van alcohol. Nauwe samenwerking met de politie en een steviger aanpak van overtreders heeft effect gehad. Het heeft ertoe geleid dat de politie minder verzoeken tot bestuurlijke maatregelen heeft gedaan aan de gemeente. Een aantal horeca-inrichtingen is in 2015 voor een aantal weken door de gemeente gesloten. Het begrote aantal controles uitgevoerd op de verkoop van alcohol bij supermarkten en slijterijenvolgens de voorschriften van deDrank- en Horecawet (DHW)  is gehaald.
In 2015 zijn 28 kantines van sportverenigingen gecontroleerd op de voorschriften uit DHW, zoals aanwezigheid van de drank- en horecawetvergunning, registratie van personen met een cursus verantwoord alcoholschenken en juiste wijze aangegeven van leeftijdsgrenzen (niks onder de 18 jaar). Bij de eerste meting in 2014 voldeed geen van de sportkantines aan de geldende wet- en regelgeving. Bij de tweede meting in 2015 was het naleefgedrag opgelopen tot 60%. Als extra stimulans om te voldoen aan alle wettelijk verplichte voorschriften hebben alle sportverenigingen een informatiemap ontvangen over de DHW. In de tweede helft van 2015 is er een testkopersonderzoek uitgevoerd naar het verstrekken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. Van de 111 kooppogingen lukte dat 73 keer. In 2016 zal extra aandacht uitgaan naar partijen die slecht scoorden bij het testkopersonderzoek.
In 2015 zijn meer geluidsmetingen uitgevoerd dan in 2014, o.a. op het Hembrugterrein. N.a.v. deze metingen was het niet noodzakelijk om handhavingstrajecten op te starten.  

Toezicht openbare ruimte en verkeersveiligheid

In 2015 is in Poelenburg en Peldersveld actief toezicht gehouden op afvaldumpingen. Dit heeft geleid tot een forse daling van het aantal onjuist aangeboden afvalzakken per dag (van 60 naar 5).

Het aantal meldingen met betrekking tot parkeeroverlast laat eendalende trend zien (653 in 2014 en 525 in 2015). In 2015 is ingezet op meer communicatie met de burgers (voet- en fietssurveillance i.p.v. autosurveillance. Daarnaast konden buitengewoon opsporingsambtenaren, dankzij het biketeam, sneller en zichtbaar op allerlei plekken aanwezig zijn, o.a. rond 08.30 uur bij basisscholen om parkeeroverlast en gevaarlijke situaties tegen te gaan.
Het aantal opgelegde boetes op foutparkeren (Mulderovertredingen)is in 2015 met 34% gestegen tot 15.317. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door wijziging van fiscaal parkeren-gebied naar  blauwe zones en door het wijkgericht werken met een efficiëntere inzet als gevolg. Ook zijn boetes uitgeschreven voor overtredingen op de busbrug. Het aantal uitgeschreven naheffingsaanslagen(fiscaal parkeren) is gedaald van 19.382 in 2014 tot 16.170 in 2015. Belangrijke oorzaken van de daling in naheffingsaanslagen zijn o.a.:  

-   In de eerste weken na de invoering van het digitaal kentekenparkeren zijn de naheffingsaanslagen van burgers geseponeerd als achteraf bleek dat een parkeertransactie was gedaan, maar abusievelijk een foutieve handeling was verricht.  
-   Verkleining van het fiscaal parkeergebied.  De fiscale parkeerplaatsen bij het Ebbehout zijn halverwege 2014 overgegaan naar de supermarkt Deen.
-   Afgifte van meer parkeervergunningen.
-   Er is gewenning ontstaan aan het betaald parkeren. Over het totale fiscale parkeergebied van 2.672 parkeerplaatsen lag de betalingsbereidheid in 2015, net als in 2014 op 94%.

-    Er is een landelijke trend waarbij een teruggang zichtbaar is van het parkeren in centra van    steden.
Voor parkeren zie ook programma 4.

Toezicht en handhaving (brandveilig)gebruik bestaande bouw en ruimtelijke ordening

De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft 267 bouwwerken met een gebruiksmelding en gebruiksvergunning categorie A,B en vergunningplicht C  ten minste één keer op brandveilig gebruik gecontroleerd. Eind 2015 voldeed 76% van deze bouwwerken aan geldende wet- en regelgeving. Voor 24% van de bouwwerken loopt het handhavingstraject door naar 2016. Er zijn 206 bouwwerken gecontroleerd die vallen onder de gebruiksmeldingplichtige categorie C, D en algemeen gebruik. 71% van deze bouwwerken uit de laatste categorie voldeed aan de geldende wet- en regelgeving. De eigenaren/gebruikers van deze bouwwerken worden beloond voor het goede naleefgedrag, door minder of een andere vorm van toezicht, bijvoorbeeld zelftoezicht. Voor 29% van deze bouwwerken loopt het handhavingstraject door naar 2016. In de controlefrequentie wordt niet met kalenderjaren gewerkt waardoor een schommeling optreedt in de aantallen tussen 2014 en 2015.

De Raad van State heeft in 2015 een positief oordeel uitgesproken over de door Zaanstad gehanteerde methodiek voor het meten van het zakkingsgedrag van woningen die worden gemonitord in verband met de verslechterende staat van de funderingen. Eind 2015 werden 3.061 bouwblokken gemonitord op zakkingsgedrag.
Nu de Raad van State zich heeft uitgesproken, verwachten we in 2016 een sterkere toename van het aantal te monitoren panden en daarmee ook meer inzet van toezicht en handhaving.
Van de speciale projecten die zijn opgenomen in het Handhavingsprogramma 2015 heeft handhaving op woonboten incidenteel plaatsgevonden, in afwachting van nieuw beleid op dit thema. In plaats van dit project is het project caravanstallingenuitgevoerd. Alle buitencaravanstallingen zijn bezocht en eigenaren van de caravanstallingen zijn geïnformeerd dat zij nog een jaar de tijd hebben om aan de geldende regels te gaan voldoen.  

Toezicht en handhaving kinderopvang

De GGD Zaanstreek-Waterland houdt voor de gemeente Zaanstad toezicht op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk. Alle geplande controles zijn door de GGD uitgevoerd. Door de Inspectie van het Onderwijs is eind 2015 in een landelijke rapportage aangegeven dat bestuurlijke handhaving niet altijd snel genoeg het gewenste resultaat oplevert, zodat wordt voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen. In 2016 is het voornemen om de aanpak van kinderopvang te intensiveren, met name bij opvanglocaties die niet snel genoeg maatregelen nemen nadat zij daartoe zijn verzocht.

Meldingen bestaande bouw Ruimtelijke Ordening (RO) en horeca

Er is een daling te zien (-43%) van het totaal aantal ontvangen meldingen bestaande bouw en Ruimtelijke Ordening en horeca. In 2014 zijn er 280 meldingen bestaande bouw en RO ontvangen en in 2015 is dat aantal gedaald tot 195 (-30%). Ook is het aantal ontvangen meldingen horeca in 2015 (136) afgenomen (-54%) ten opzicht van 2014 (298). Dit is mede dankzij extra uitgevoerde horecacontroles. Een goede en tijdige afhandeling van meldingen heeft in 2015 prioriteit gehad. Iedere melder krijgt tijdig telefonisch dan wel via e-mail terugkoppeling over de afhandeling van de melding.
Alle verzoeken tot handhaving zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld.
In 2015 hebben de jeugdboa’s nauw samengewerkt met diverse partners om de overlast van jongeren aan te pakken. Er zijn 14 jeugdgroepen in kaart gebracht. Op diverse hotspot-locaties hebben de boa’s toezicht gehouden en waarschuwingen uitgedeeld. In totaal zijn 10 bestuurlijke strafbeschikkingen uitgeschreven aan jongeren onder de 18 jaar voor het in bezit hebben van alcohol op diverse hotspot-locaties in de openbare ruimte.
Er is actief in het Zaanstad Journaal aandacht besteed aan o.a. het parkeren van caravans op de openbare weg, aan hondenoverlast en voor de start van het maaiseizoen zijn de regels voor boten op de oever bekendgemaakt.