7      Overlopende activa

(bedragen x1.000)

31-12-2015

31-12-2014

Vooruitbetaalde bedragen

6.661

7.152

Nog te ontvangen bedragen

3.040

1.748

Nog te ontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

2.826

1.526

Totaal

12.527

10.426

Toelichting
De overlopende activa hebben betrekking op vooruitbetaalde lasten in 2015 en nog te ontvangen bedragen die betrekking hebben op het jaar 2015, maar welke pas in 2016 zullen worden afgewikkeld.

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen bedragen die zijn ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel  worden als volgt gespecificeerd:

(bedragen x1.000)

Specifieke uitkering

Saldo     31-12-2014

Correctie 01-01-2015

Toevoeg-ingen

Ontvangen bedragen

Saldo     31-12-2015

Rijksbijdrage Bbz

571

0

119

0

690

2

Werk, inkomen en economie

571

0

119

0

690

Fietstunnel Inverdan

450

0

328

778

0

Geluidsanering 4 BSV projecten

0

0

7

0

7

Geluidsanering Wormerveer

0

0

11

0

11

Gerhardstraat

59

0

0

59

0

Kalverpolder

43

24

107

0

174

Koog Zaandijk

135

0

19

154

0

Kogerveld Zuid

0

0

733

0

733

SRA regionale woningmarkt

107

0

36

0

142

Vijfhoek en Prins Bernhardplein

0

0

23

0

23

Wachtplaatsvoorziening Oude Haven

0

0

119

0

119

Zaandijkerkerk

0

0

89

0

89

4

Ruimtelijke- en gebiedsontwikking

794

24

1.470

991

1.298

0 op de meter

0

0

30

0

30

BDU Verzet en Pinkstraat

0

0

82

0

82

Woonalliantiefabriek

0

0

9

0

9

Duurz.Energie (Klimaat)

0

0

42

0

42

EH Movement (Klimaat)

6

0

0

6

0

HIRB

25

0

0

0

25

HIRB Saens

0

0

19

0

19

HIRB Triple D

23

0

584

0

606

Oplaadpalen NUON (Klimaat)

75

0

12

87

0

Oplaadpunten NSH

16

0

0

16

0

Raildempers W'veer

16

0

0

0

16

5

Milieu- en duurzaamheid    

161

0

778

109

830

EFS subsidie evaluatie reorganisatie

0

0

7

0

7

Communicatiecampagne tr Soc Domein

0

47

0

45

2

8

Burger en Bestuur

0

47

7

45

9

Totaal

1.526

72

2.374

1.145

2.826

Op de beginbalans 01-01-2015 is een tweetal correcties toegepast (zie toelichting overlopende passiva).