11      Voorzieningen

bedragen x1.000)

CLS

31-12-2014

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

31-12-2015

Afvalstoffen egalisatie

D

760

48

0

0

808

Afvalzorg

D

3.085

2.036

0

-767

4.354

Afwikkeling faillissement Welsaen

A

700

0

-129

-571

0

Afwikkeling gebiedsontwikkeling

A

246

399

-16

-76

553

Begraafplaatsen egalisatie

D

224

211

0

0

436

Civiele kunstwerken

D

355

26

0

0

381

Marktgelden egalisatie

D

-4

64

0

-60

0

Milieumaatregelen

B

0

400

0

0

400

NZKG

A

1.997

0

-1.997

0

0

Onderhoud vastgoed

C

686

341

0

-160

867

Parkeervoorziening

D

556

97

0

-34

619

Reorganisatie

A

917

68

-365

-315

304

Riolen egalisatie

D

5.597

1.425

0

0

7.023

Transitiekosten FluXus

A

615

0

-186

-429

0

UPC Gelden Bibliotheek

D

2.180

0

0

0

2.180

Wachtgelden wethouders

A

649

0

0

-314

335

Totaal

18.564

5.115

-2.693

-2.726

18.260

Classificatie

  1. Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
  2. Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
  3. Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
  4. Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

Toelichting
Het totaal van de voorzieningen ultimo 2015 bedraagt € 18.564 hetgeen een afname betekent ad € 304.

De mutaties in de voorzieningen worden grotendeels veroorzaakt door onder andere:

  • De verliesvoorziening Noordzeekanaal gebied (NZKG) welke in het boekjaar 2014 is getroffen vanwege geraamde verslechtering van de grondexploitatie bij de verbonden partij RON (1.997) is in 2015 vrijgevallen. Dit wordt veroorzaakt doordat het tijdelijk negatief EV vermogen kantel naar een positief saldo  waarbij ook de lening kan worden afgelost;
  • De voorziening is bestemd ter dekking van de onderhoudswerkzaamheden van diverse vastgoedpanden van de gemeente. De jaarlijkse onderhoudskosten liggen vast in een meerjarig onderhoudsplan (MJOP), welke is opgesteld door de afdeling Grondzaken en jaarlijks per 1 januari wordt geactualiseerd. De voorziening dient in combinatie met het structureel beschikbare jaarlijkse exploitatiebudget voldoende te zijn om het MJOP te kunnen financieren voor minimaal 10 jaar. In 2015 is € 341.000 toegevoegd en € 160.000 onttrokken;
  • De rioolheffing dient te worden gebruikt voor de exploitatie, onderhoud en vervanging van het gemeentelijke riool. Een overschot of een tekort op het product riolering dient ten gunste of ten laste van de voorziening riolering te komen. In 2015 is per saldo  € 1.425.000 aan de voorziening toegevoegd;
  • In november 2013 heeft de gemeenteraad de Toekomstagenda Cultuur vastgesteld. Eén van de onderdelen hiervan is het ombouwen van de cursusorganisatie FluXus tot een zelfstandige netwerkorganisatie. Dit gaat gepaard met transitiekosten die samenhangen met het afhechten van de oude organisatie. In 2015 heeft Fluxus haar definitieve jaarrekening ingediend waardoor zoals in de NARAP gemeld de voorziening kan worden opgeheven;
  • In 2015 is een voorziening  getroffen voorziening betreffende de geur beperkende maatregelen (milieumaatregelen) bij de Fortuinlocatie;
  • De voorziening Reorganisatie is verlaagd  omdat - mede door de ingezette versterkte begeleidingstrajecten - een aantal van de boventallige medewerkers die uit deze voorziening werden betaald in 2016  starten op nieuwe in- of externe functies.