8   Algemene reserve

(bedragen x1.000)

31-12-2014

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2015

Algemene reserve

A2

11.506

11.506

Algemene reserve Grondbedrijf

A2

-1.309

10.342

9.032

Algemene reserve Sociaal

A2

10.178

2.500

12.679

Totaal

20.375

12.842

0

33.217

Toelichting:
De mutaties in de reserves worden toegelicht bij de programma's (hoofdstuk 2) en de afwijkingen ten opzichte van de begroting in het resultaatmodel (hoofdstuk 4.1).
Het saldo van de algemene reserves is per saldo toegenomen. De dotatie aan de algemene reserve grondzaken (ARG) wordt enerzijds veroorzaakt door vrijval voorzieningen (6.100) en grondverkoop (1.800) en anderzijds exploitatie-overeenkomsten (100) en dotatie investeringsfonds (2.400) cf. begroting. Verdere toelichting op de ontwikkeling van de ARG is terug te vinden in het  Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG 16.1).
Het incidentele voordeel van de uitvoering van de decentralisaties Jeugd en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is toegevoegd (2.500) aan de Algemene reserve sociaal.