Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      L. Vissers-Koopman, D. Emmer, J. Olthof
Verantwoordelijk directeur:   C. Tip

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

De openbare ruimte draagt bij aan een veilig en comfortabel woon-, werk- en ondernemersklimaat. De gemeente, geeft ruimte aan derden om een bijdrage te leveren aan het beheer van de openbare buitenruimte en tot mogelijkheden om te recreëren in de regio.

Terugblik

Belangrijke thema’s binnen de openbare ruimte zijn arbeidsparticipatie, burgerparticipatie, het verbeteren van de effectiviteit, klantgerichtheid en het creëren van een klimaat van innovatie. Om hierop te kunnen inspelen, is in 2015 een organisatievisie opgesteld die de voorwaarden moet scheppen om als organisatie slagvaardiger op te treden.
Op het gebied van arbeidsparticipatie wordt op dit moment de mogelijkheid geboden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om met behoud van uitkering werkervaring op te doen. Binnen de openbare ruimte doen wij dit met behulp van ‘ServicePlusTeams’ en het team ‘Werken in de Wijk’. Dit heeft er in 2015 toe geleid, dat 151 mensen werkervaring hebben kunnen opdoen en dat 39 mensen zijn door gestroomd naar de reguliere arbeidsmarkt.
Voor wat betreft burgerparticipatie is in 2015 doorgegaan met groenadoptie. Er zijn nu 156 overeenkomsten afgesloten met bewoners. Daarnaast is groenadoptie verbreed. Bewoners kunnen ook speelvoorzieningen en straatmeubilair adopteren. 
Om de directe woonomgeving schoon te houden, zijn groepen bewoners actief op het gebied van zwerfafval. Dit onder meer door een zwerfafvalestafette die maandelijks in een andere wijk wordt gehouden.
In toenemende mate worden instellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven- en winkeliersverenigingen betrokken bij het onderhouden van de openbare ruimte. Zo zal in HoogTij het beheer en onderhoud verlopen middels een parkmanagement-organisatie en is de gemeente in gesprek met het bedrijventerrein Noorderveld en het Hembrugterrein.
Eind 2015 heeft Zaanstad zich aangemeld om samen met stichting Nederland Schoon te komen tot een beloningssysteem voor het verwijderen van zwerfafval door maatschappelijke organisaties.
Op het gebied van duurzaamheid is in 2015 onderzoek gedaan naar:
•	de mogelijkheden om over te stappen naar chemievrije onkruidbestrijding  
•	de effecten van klimaatverandering zoals hittestress en extreme regenval. 
Het onderzoek moet leiden tot gerichte planvorming hoe er in Zaanstad kan worden geanticipeerd.