12      Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

(bedragen x1.000)

31-12-2015

31-12-2014

Opgenomen langlopende leningen (binnenlandse banken)

372.060

393.000

Waarborgsommen

69

37

Totaal

372.129

393.037

(bedragen x1.000)

31-12-2014

Vermeer-dering

Aflossing

31-12-2015

Obligatieleningen

Onderhandse leningen

393.000

20.080

41.020

372.060

Door derden belegde gelden

0

0

0

0

Waarborgsommen

37

32

0

69

Verplichtingen uit hoofde van financial lease overeenkomsten

0

0

0

0

Totaal

393.037

20.112

41.020

372.129

Toelichting
De gemeente heeft de mogelijkheid voor de financieringsbehoefte gebruik te maken van langlopende leningen. In Treasuryparagraaf  (3.3) wordt één en ander nader toegelicht.

De actuele en extreem lage rentes leiden er toe dat bijna alle in het verleden afgesloten leningen een hoger rentepercentage hebben dan in de huidige kapitaalmarkt gangbaar is. Dit heeft tot gevolg dat in de huidige omstandigheden sprake is van negatieve marktwaardes. Deze marktwaarde wordt berekend door het renteverschil – dat bestaat uit actuele rente minus de rente van de afgesloten lening  - contant te maken. Op het eind van de looptijd van de afgesloten lening  - wanneer de resterende looptijd dan nul is - is er geen verschil meer en is de marktwaarde dus nul. Er is, teneinde  een beeld te geven van het verschil tussen de contractuele rente en de huidige marktrente, een berekening over de totale financieringspositie gemaakt welke leidt tot een negatieve marktwaarde ultimo 2015 van ruim € 81 miljoen. Voor de regulier vastrentende leningen bedraagt die negatieve marktwaarde ruim € 44 miljoen en voor leningen met behulp van rente-instrumenten € 37 miljoen. Zaanstad maakt gebruik van rente-instrumenten (o.a. derivaten) waarbij onder alle derivaten leningen  liggen (100% effectieve hedge). Er is in totaal voor € 104 miljoen aan kortlopende schulden via rente-instrumenten omgevormd tot langlopende schulden waarvan € 10 miljoen (lening met een renteplafond)  wordt verantwoord onder de langlopende leningen. De regelgeving schrijft niet voor dat de marktwaardes in de jaarrekening gewaardeerd moeten worden.