Voortgangsrapportage bezuinigingen

Maatregel

Stand van zaken
2e kwartaal 2015

Stand van zaken
4e kwartaal 2015

11.3.2.1

Eén cultuurbedrijf

Niet (volledig) haalbaar

Gerealiseerd

11.4.1.1

Alleen welstandstoets uitvoeren in speerpuntgebieden

Op koers

Op koers

11.6.7

Maatregelen BaanStede

Bijsturen

Op koers

11.7.2

Effectiever en efficiënter inkopen

Op koers

Op koers

11.7.3

Ombuiging staf en ondersteuning

Op koers

Op koers

13.2.3

Aanpassen capaciteit sector Omgevingsvergunningen aan huidige economische omstandigheden

Op koers

Gerealiseerd

13.2.6

Verminderen van het adviseren over vergunningsaanvragen aan burgers, bedrijven

Op koers

Op koers

13.6.1

Afbouwen sportstimuleringssubsidies

Bijsturen

Gerealiseerd

13.6.2

Anders organiseren sport in Zaanstad

Op koers

Gerealiseerd

13.6.3

Buitensportvoorzieningen

Bijsturen

Bijsturen

13.9.1

Verminderen van het aantal leidinggevenden

Op koers

Op koers

14.1.3

Omvormingen in de openbare ruimte

Op koers

Op koers

14.1.5

Afstoten beheer en onderhoud watergangen

Op koers

Op koers

14.2.1

Regionale samenwerking

Niet (volledig) haalbaar

Gerealiseerd

14.3.1

Versoberen arbeidsvoorwaarden

Niet (volledig) haalbaar

Niet (volledig) haalbaar

14.4.1

Centrale regie betaald parkeren

Op koers

Op koers

14.5.2

Bezuinigingsopgave in te vullen door de raad

Op koers

Gerealiseerd

14.7.1

Reduceren kosten bedrijfsvoering

Op koers

Op koers

14.9.2

WMO huishoudelijke hulp

Op koers

Op koers

14.9.3

Dualiseringskorting

Gerealiseerd

14.9.6

Vergunningverlening

Op koers

Op koers

15.1

Bewindvoering budgetbeheer zelf uitvoeren

Niet (volledig) haalbaar

Bijsturen

15.10

Onderwijsmonitor digitaliseren

Op koers

Gerealiseerd

15.11

Minder secretariële ondersteuning

Niet (volledig) haalbaar

Op koers

15.2

Efficiency- en aanbestedingsvoordelen maatwerktaken

Op koers

Op koers

15.3

Meer efficiency en effectiviteit AMHK, OGGZ

Op koers

Niet (volledig) haalbaar

15.4

Niet meer inlopen achterstallig onderhoud openbare ruimte

Op koers

Gerealiseerd

15.5

Digitalisering werkprocessen

Op koers

Op koers

15.6

Minder formatie door vermindering regeldruk

Op koers

Op koers

15.7

Verhuur stadhuis

Op koers

Op koers

15.9

Locatie Jongerenloket

Niet (volledig) haalbaar

Niet (volledig) haalbaar

Op koers

11.4.1.1

Alleen welstandstoets uitvoeren in speerpuntgebieden

Omschrijving maatregel

Door niet alle gebieden van Zaanstad meer volledig te laten toetsen aan de redelijke eisen van welstand, maar alleen in speerpunt gebieden, kan de gemeente bezuinigen. Hierdoor wordt ambtelijke capaciteit bespaard op meerdere plaatsen in de vergunningsketen en is het gelijk mogelijk de regeldruk richting de burger te verminderen.

Toelichting

Gekeken naar de bezuiniging, alleen de welstandstoets uitvoeren in speerpuntgebieden, zien we dat door niet alle gebieden van Zaanstad meer volledig te laten toetsen aan de redelijke eisen van welstand, maar alleen in speerpunt gebieden, de gemeente kan bezuinigen. Hierdoor wordt ambtelijk capaciteit bespaard en is het mogelijk de regeldruk richting de burger te verminderen. In 2015 zijn er 456 omgevingsvergunningen aangevraagd waarbij het aspect welstand een rol speelde. Hiervan was bij 61 gevallen géén advies van de commissie Welstand en Monumenten noodzakelijk. Deze aanvragen lagen namelijk in welstandsvrije gebieden waar bouwplannen tot aan 2018 in de praktijk niet getoetst worden aan redelijke eisen van welstand.  Ten behoeve van de evaluatie, is bekeken hoe normaalgesproken zou zijn geadviseerd op basis van criteria die zonder proef zouden gelden volgens de Welstandsnota Zaanstad 2013.Dit levert de volgende uitkomsten op:•   Positief advies:  52•   Bijsturing:            8•   Exces:                 1Inzicht in de effecten op de verschijningsvorm.•   In 15% van de gevallen had de commissie Welstand en Monumenten/ambtelijk plantoetser bijsturing nodig geacht.•   Het betrof allemaal zogeheten kleine plannen, die ambtelijk konden worden behandeld.Effect op de efficiëntie van de organisatieBehaalde bezuinigingen in het voortrajectIn 2015 zijn 13% (61 van de 456 aanvragen) minder plannen voor advies voorgelegd aan de commissie Welstand en Monumenten als gevolg van het instellen van de proef met de welstandsvrije gebieden. Aanvragers hoeven voor deze plannen géén leges welstand af te dragen. Voor de ambtelijke organisatie betekent dit dat hierdoor efficiënter kan worden gewerkt: er hoeft geen advies aanvraag te worden uitgezet en de resultaten hoeven niet verwerkt te worden.Effect op de belasting voor de juridische afdeling In 2015 heeft de welstandsvrije proef niet geleid tot noemenswaardige belasting van de afdeling Juridische Zaken. In een enkele zaak waarbij welstand een rol speelde, was dit slechts één van de aspecten waardoor dit niet aan de welstandsvrije proef is te wijten.

11.6.7

Maatregelen BaanStede

Omschrijving maatregel

Het verlagen van de gemeentelijke bijdrage aan gemeenschappelijke regeling door verlaging van de bedrijfsvoeringskosten bij BaanStede en waar mogelijk verhoging van de inkomsten uit opdrachten van de gemeente(n)

Toelichting

Het transitieplan BaanStede is eind 2015 gestopt. BaanStede heeft opdracht gekregen om ‘going concern’ verder te gaan, in afwachting van besluitvorming in de acht gemeenten die de toekomstige rol van BaanStede nader zal bepalen. De ‘going concern’ zal worden verwerkt in de begroting 2017-2020. Het resultaat in 2015 valt aanzienlijk minder negatief uit dat begroot. Het tekort wordt naar verwachting 1,3 miljoen. Dat heeft te maken met extra middelen die BaanStede heeft kunnen aantrekken van Cedris, door loonontwikkeling in de SW die minder groot was dan begroot, en dat Baanstede in aanloop naar de transitie heeft gesneden in overheadkosten. Door het stoppen van het transitieplan en de opdracht ‘going concern’ verder te gaan zal per jaar bekeken moeten worden hoe de kostenontwikkeling in BaanStede zich verhoudt tot de toekomst en het financiële kader dat de raad heeft gesteld, namelijk dat het tekort van BaanStede in 2019 niet meer mag zijn dan 3,6 miljoen euro. Voor 2015 is de taakstelling gerealiseerd.

11.7.2

Effectiever en efficiënter inkopen

Omschrijving maatregel

Deze maatregel betreft de gemeentebrede inkooptaakstelling

Toelichting

Het is gelukt om in 2015 voor de begroting 2016 en verder te komen tot voorstellen die de taakstelling volledig kunnen invullen.

11.7.3

Ombuiging staf en ondersteuning

Omschrijving maatregel

Het reduceren van de omvang van Staf & Ondersteuning (S&O) door innovatie en bezuiniging.

Toelichting

Het is niet gelukt om in 2015 te komen tot een structurele invulling van deze taakstelling. Voor 2016 en verder is er wel materiële invulling gevonden vanuit bedrijfsvoering. Het voorstel komt in de Kadernota 2017 en de Burap 2016 naar de raad.

13.2.6

Verminderen van het adviseren over vergunningsaanvragen aan burgers, bedrijven

Omschrijving maatregel

Door een terugval in het aantal vergunningaanvragen is er eveneens minder behoefte aan advisering bij vergunningaanvragen.

Toelichting

Inhoudelijk zijn we met het ontkaderen goed op koers. Zo is er een mogelijkheid om een burenakkoord aan te gaan, is er nieuw geluidbeleid en wordt er gewerkt aan nieuw parkeerbeleid. Maatschappelijk hebben deze aanpassingen of nieuwe regels veel opgeleverd. Er wordt meer ruimte gegeven voor individuele gevallen. Deze extra ruimte levert aan de andere kant ook meer maatwerk voor de organisatie op. Hierdoor neemt de druk op de gemeentelijk capaciteit toe.

13.9.1

Verminderen van het aantal leidinggevenden

Omschrijving maatregel

Op basis van een recente benchmark is gebleken dat Zaanstad naar verhouding veel leidinggevenden heeft. Het aantal leidinggevend zal daarom worden teruggebracht.

Toelichting

Door op verschillende plekken, waaronder op directieniveau, te werken met een grotere span of control is een structurele oplossing gevonden voor deze taakstelling.

14.1.3

Omvormingen in de openbare ruimte

Omschrijving maatregel

Het aanpassen van de openbare ruimte of de voorzieningen daarin, zodat de onderhoudslasten afnemen.

Toelichting

Tekst Jaarrekening: In 2014 en 2015 is € 208.000 besteed om openbaar groen aan te passen om te komen tot lagere structurele onderhoudslasten. Verouderde beplantingsvakken zijn gerenoveerd. Hoewel dit in de beginjaren meer onderhoud vraagt zijn de kosten, wanneer de beplanting zich sluit, lager dan voorheen. Daarnaast is de gemeente bezig met het omvormen van groen. Hierbij gaat het erom dat dure groensoorten (sierbeplanting) wordt omgezet naar goedkopere groensoorten, zoals gras.Tot en met 2015 is in totaal een areaal 32.000 m² omgevormd en de verwachting is dat eind 2016 in totaal 66.000 m² is omgevormd. Eind 2018 heeft de investering voor de omvorming van het groen zich terugverdiend en vanaf dat moment is er sprake van daadwerkelijke kostenbesparing zoals dat werd beoogd in de begroting 2014-2017 (zie onderstaande tabel).Jaar   Areaal omvormingen (m²)   Kosten omvormingen(€)   Kostenbesparing in betreffende jaar (€)2014   7.700   25.000   10.0002015   25.000   109.000   35.0002016   16.400   90.000   64.0002017   16.800   83.000   95.0002018   0   0   103.0002019   0   0   103.0002020   0   0   103.000TOTAAL   65.900   307.000

14.1.5

Afstoten beheer en onderhoud watergangen

Omschrijving maatregel

De overdracht van het beheer en onderhoud van watergangen aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Toelichting

In 2015 is in beeld gebracht dat van de 83 km aan watergangen die bij Zaanstad in beheer zijn, er 73 km kunnen worden overgedragen aan het HHNK. Afgesproken is dat vanwege de hogere onderhoudsbehoefte in het stedelijk gebied door (zwerf)afval en botulismebestrijding, deze werkzaamheden voor rekening blijven van de gemeente.Verwacht wordt dat de overdrachtscontracten in de eerste helft 2016 worden ondertekend en dat het waterschap met de najaar schouw 2016 haar nieuwe beheer- en onderhoudstaken zal gaan oppakken.

14.4.1

Centrale regie betaald parkeren

Omschrijving maatregel

Het doel van dit voorstel is om te komen tot een professionelere, flexibele aansturing voor de uitvoering van het product ‘fiscaal parkeren’ en hiermee tot een efficiencyvoordeel te komen. De belangrijkste onderdelen hiervan zijn:• Verantwoording: alle kosten en baten m.b.t. betaald parkeren komen samen.• Communicatie: één aanspreekpunt voor betaald parkeren, zowel voor interne partners als externe partijen.• Coördinatie: integrale afstemming van parkeertoezicht, uitvoerend beleid, financiële sturing, inrichten fysieke omgeving,                managementinformatie op 1 plek.• Efficiëntie: optimale flexibiliteit van de inzet van parkeertoezicht en afstemming op het naleef gedrag.• Financiën: professionele sturing op kosten en baten.Informatie: scherpere sturing op managementinformatie en beleidsinformatie.

Toelichting

Het doel van de handhaving op betaald parkeren, het naleefgedrag van de parkeerders bevorderen, ligt op koers. Door de fiscaal toezichthouders  informatie gestuurd in te zetten is het naleefgedrag van de betalende parkeerder omhoog gegaan.  Aan inkomsten parkeergeld (+ 152 K) en parkeervergunningen (+ 77 K) kwam in 2015 substantieel meer binnen dan begroot.  Een gevolg van meer betalende parkeerders en meer parkeervergunningen is dat het aantal opgelegde naheffingsaanslagen, als gevolg van niet betalen voor parkeren, minder wordt. Er worden immers minder overtredingen gepleegd. Op de opgelegde naheffingsaanslagen werd in 2015 minder gerealiseerd (-373 K) dan begroot. De digitalisering van de parkeer- en bezoekersvergunningen is nagenoeg afgerond. De digitalisering van het kentekenparkeren is afgerond."

14.7.1

Reduceren kosten bedrijfsvoering

Omschrijving maatregel

Het domein Bedrijfsvoering is volgend op de ontwikkelingen in de organisatie. Dat betekent dat de bedrijfsvoering formatief meebeweegt met de krimp van de organisatie door enerzijds minder werkaanbod en anderzijds doordat ingezet wordt op verdere efficiencyverbetering. De efficiencyverbetering zal hand in hand gaan met het verder uitbouwen van het huidige kwaliteitsniveau van de bedrijfsvoering om de ingezette richting en om andere organisaties te ondersteunen in hun bedrijfsvoering verder gestalte te geven.  Binnen de organisatie wordt ernaar gestreefd het percentage voor de inzet van staf en ondersteuning op maximaal 24% te houden. Voor deze ombuiging is uitgegaan van 4 FTE reductie vanaf 2015 oplopend tot 12 FTE in 2017.

Toelichting

In 2015 is een analyse opgesteld waaruit blijkt dat de kosten op de bestaande taken van bedrijfsvoering kunnen worden verlaagd. De taakstelling kan daarmee structureel worden ingevuld. Volgende de laatste meting van Vensters voor Bedrijfsvoering ligt het percentage ondersteunende functies op circa 20%. Dit percentage zal als gevolg van de invulling verder zakken. Voor nieuwe taken en ambities zal in het vervolg capaciteit moeten worden aangevraagd.

14.9.2

WMO huishoudelijke hulp

Omschrijving maatregel

In het regeerakkoord was opgenomen dat alleen mensen die het echt niet anders kunnen regelen, aanspraak kunnen maken op hulp bij het huishouden. Dit ging gepaard met een budgetkorting van 75%. Door het zorgakkoord is de maatregel verzacht en nu is het de bedoeling dat het budget vanaf 2015 met 40% wordt gekort. Voor 2014 staat een korting van 6% ingeboekt.

Toelichting

Door meevallers bij de laatste circulaires was de bezuinigingsopgave voor hulp bij huishouden minder groot dan gedacht. We komen uit met het bedrag dat in de begroting was opgenomen . We indiceren streng maar het lukt nog steeds om huishoudelijke hulp in te zetten waar dat nodig is.

14.9.6

Vergunningverlening

Omschrijving maatregel

Door een veranderende rol in stedelijke ontwikkeling 2 miljoen euro bezuinigen op personeelslasten.

Toelichting

15.11

Minder secretariële ondersteuning

Omschrijving maatregel

Omdat het aantal leidinggevenden de komende jaren afneemt, kan ook de capaciteit van de secretariele ondersteuning dalen. De bezuinigingsreeks is als volgt: 0 (2015), -60 (2016), -120 (2017), -120 (2018)De mutatie is al financieel gekort op de lonen, echter de formatie die ingeleverd moet worden moet nog worden toegewezen.

Toelichting

Om de taakstelling toch te kunnen realiseren wordt de koppeling met leidinggevenden los gelaten en wordt met de organisatie gekeken naar een toekomstbestendig takenpakket dat rekening houdt met ontwikkelingen op het vlak van digitale hulpmiddelen en toenemende digitale vaardigheden van de medewerkers binnen de organisatie

15.2

Efficiency- en aanbestedingsvoordelen maatwerktaken

Omschrijving maatregel

Door de maatwerktaken van de GGD nog verder te integreren in de aanpak van de wijkteams, en deze producten bijvoorbeeld in te kopen door het aan te bieden bij meerdere aanbieders, is een bezuiniging te realiseren. Een onderdeel van deze efficiencyslag zou zijn het synchroniseren van de verschillende overleg- c.q. escalatietafels die zich met casuïstiek besprekingen (zgn. vangnet) bezighouden. Dit vraagstuk betreft overigens niet alleen de GGD maar heeft betrekking op alle organisaties die zich met dit aspect bezighouden (AMHK, bemoeizorg, Oggz-toegang, Veiligheidshuis, factteam, etc.). Ook het delen van gezamenlijke huisvesting kan hiervan een onderdeel zijn. Uitgangspunt is dus het verminderen van de organisatiekosten.

Toelichting

De bezuiniging van € 46.000 die gepland stond voor 2015 is gerealiseerd in 2015. Het samenvoegen van overlegtafels is een taak die constant aandacht vraagt omdat steeds nieuwe initiatieven ontstaan vanuit Rijksbeleid of regionale ontwikkelingen. De gemeente zet in op het voorkomen van nieuwe overlegtafels om extra organisatiekosten te voorkomen of beperken.

15.5

Digitalisering werkprocessen

Omschrijving maatregel

De afgelopen jaren zijn al veel dienstverleningsprocessen gedigitaliseerd. De nadruk is daarbij gelegd op de processen in het Klant Contact Center. Een zelfde aanpak is ook mogelijk op andere processen. Door alle processen en poststromen te digitaliseren, voldoet de gemeente aan de eis van minister Plasterk om in 2017 alle transacties digitaal te kunnen afhandelen. Voor mensen die daartoe niet in staat zijn, blijft een analoge afhandeling mogelijk. De processen worden daarmee minder arbeidsintensief, waardoor een bezuiniging te realiseren is. Omdat het opnieuw ontwerpen van de werkprocessen en het digitaliseren daarvan tijd vergt, gaat de bezuiniging in vanaf 2017.

Toelichting

We slagen erin om de processen steeds verder te digitaliseren en de administratieve processen te vereenvoudigen. Het is dan ook realistisch dat de taakstelling wordt geëffectueerd.

15.6

Minder formatie door vermindering regeldruk

Omschrijving maatregel

Het college zet de komende jaren sterk in op vermindering en vereenvoudiging van de lokale regelgeving. Ook zal het college bij andere overheden lobbyen als bestaande regelgeving als knellend wordt ervaren of onbedoelde effecten heeft. Bij mogelijk conflicten tussen de gemeente en belanghebbenden zet de gemeente eerst in op overleg, dan mediation en ten slotte wordt pas gebruik gemaakt van boetes en/of procedures. Met deze aanpak kan op termijn worden bezuinigd op capaciteit van handhaving en juridische zaken.

Toelichting

Bij de Jaarrekening 2015 staat deze opgave ‘op koers’. In de begroting is opgenomen dat de taakstelling verminderen regeldruk in 2017 een generieke besparing van 300.000 Euro oplevert oplopend tot 500.000 Euro in 2018.  Het college heeft de raad begin 2016 geïnformeerd over de stand van zaken van het uitvoeringsprogramma Verminderen regeldruk en de taakstelling: Zaanstad heeft de laatste jaren nadrukkelijk ingezet op maatwerk, ontkaderen, de informele methode en het verminderen van procedures en regeldruk. Zaanstad is goed op weg in de ambitie om ervaren regeldruk te verminderen. Omdat Zaanstad goede dienstverlening aan bewoners, organisaties en bedrijven belangrijk vindt, kiezen we ervoor om hier onverminderd op in te zetten. Hierdoor wordt de taakstelling niet bereikt. De effecten worden betrokken bij de Kadernota.

15.7

Verhuur stadhuis

Omschrijving maatregel

De gemeente werkt in toenemende mate met vele partners samen aan het realiseren van beleidsdoelstellingen. Het samenwerken met deze partners wordt eenvoudiger als ze zich dichtbij bevinden. Door het huisvesten van partners in het stadhuis kan enerzijds de samenwerking worden versterkt en anderzijds worden extra baten gerealiseerd. Ook worden de faciliteiten in het stadhuis dan beter benut. Omdat de organisatie krimpt, komt er meer ruimte in het stadhuis. De gemiddelde bezetting van de werkplekken is inmiddels 50%, de piekbelasting is circa 70%. Door het krimpen van de organisatie worden de vaste kosten per formatie hoger. Daar komt bij dat er de komende jaren ook dekking wegvalt voor een deel van de vaste kosten in de grondexploitaties. Een bestaand voorbeeld is de vestiging van het Veiligheidshuis in het stadhuis. Ook kan er gedacht worden aan partners als

Toelichting

Per 1 januari 2016 wordt een gedeelte van de begane grond verhuurd, hierdoor wordt er invulling gegeven aan de taakstelling.

Bijsturen

13.6.3

Buitensportvoorzieningen

Omschrijving maatregel

Door in te zetten op meer samenwerking van sportverenigingen onderling en zelforganisatie, moet er efficiënter worden omgegaan met de beperkt beschikbare middelen. De subsidies voor sport worden vanuit dit uitgangspunt tegen het licht gehouden en zullen worden beperkt.

Toelichting

Op 18 december 2014 heeft de raad besloten om de subsidieregeling Meedoen in Sport te wijzigen en vanaf 1 augustus 2014 een bijdrage te vragen voor het gebruik van kunstgrasvelden. De bezuinigingsopgave wordt deels opgevangen door de veranderde normbedragen engrondslagen in de subsidieregeling. Eén van de consequenties is dat het subsidiepercentage voor het onderhoud wordt bijgesteld van 50% naar 45%. Het andere deel wordt ingevuld door de bijdrage van de verenigingen voor het gebruik van kunstgrasvelden en kunststofbanen. In 2015 is het restant van de taakstelling die niet kan worden ingevuld € 100.000. Deze taakstelling kan in 2015 voor een belangrijk deel niet worden gerealiseerd omdat de subsidie aanvragen voor 2015 onder de huidige versie van de subsidieregeling behandeld moetenworden. En het is niet meer mogelijk om de verenigingen voor het jaar 2015 tijdig te informeren over een verlaging van het subsidiebedrag. Bovendien wordt door de invoerdatum van 1 augustus de bijdrage relatief minder. Het college heeft besloten om het niet gerealiseerde deel van de taakstelling "Onderhoudssubsidies buitensportaccommodaties" ad € 100.000 in 2015 melden als overschrijding op hetproduct "Sportvoorzieningen" in programma 3 "Maatschappelijke Voorzieningen" bij de Burap 2015.Vanaf 2016 wordt de taakstelling structureel gerealiseerd.

15.1

Bewindvoering budgetbeheer zelf uitvoeren

Omschrijving maatregel

We gaan de bewindvoering van het budgetbeheer zelf uitvoeren. Dit levert een besparing op van netto (100) op het budget uitvoering bijzondere bijstand.

Toelichting

De gemeente zet conform de vastgestelde visie en strategie armoedeopgave in op vroegsignalering en preventie om verdere groei van bewindvoering te voorkomen. Mocht bewindvoering toch nodig zijn dan wil de gemeente meer grip krijgen op de kwaliteit en de integraliteit van het aanbod in relatie tot de ondersteuning die vanuit de Sociale Wijkteams of Jeugdteams geboden wordt. De gemeente start in 2016 met een project bewindvoering om bovenstaande doelstellingen te realiseren.

Niet (volledig) haalbaar

14.3.1

Versoberen arbeidsvoorwaarden

Omschrijving maatregel

Een groot deel van de arbeidsvoorwaarden ligt vast in een CAO. Daar wordt landelijk over onderhandeld. Een deel van de arbeidsvoorwaarden is specifiek Zaans en is opgenomen in het Sociaal Kader. Op 1 januari 2014 loopt het huidig sociaal kader af en zal een nieuw sociaal kader moeten worden opgesteld.  Het college is van mening dat in deze tijden de arbeidsvoorwaarden versoberd mogen worden waar dat mogelijk is. Dat geldt voor bijvoorbeeld het voorkomen van uitbetalen van overwerk door goed te roosteren, het verminderen van de mogelijkheid om diverse regelingen te stapelen etc. Ook zal worden onderzocht om medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid te geven bij het vormgeven van hun carrière. Daardoor zouden de administratieve lasten kunnen dalen. Voor dit pakket van maatregelen geldt dat ze worden opgenomen in een nieuw sociaal kader dat moet worden besproken met het Georganiseerd Overleg.

Toelichting

Zoals toegelicht in de Burap kon deze taakstelling niet volledig worden gerealiseerd.

15.3

Meer efficiency en effectiviteit AMHK, OGGZ

Omschrijving maatregel

De gemeente betaalt via de gemeenteschappelijke regeling GGD nu aan deze taken mee. Omdat we via de Brede Doeluitkering meer middelen ontvangen, ontstaat er ruimte in de algemene middelen. Wel geldt dat we ook de gehele rijkskorting op de Jeugdzorg nog moeten kunnen opvangen. Deze maatregel gaat dus niet ten koste van geleverde diensten en producten.

Toelichting

Het aantal meldingen loopt op. Het is nog onvoldoende duidelijk wat daarvan de oorzaak is en of dat Zaanstad of de regiogemeenten betreft. Bovendien is het werkveld nog volop in beweging. Het is te vroeg om te kunnen zeggen of deze bezuiniging uiteindelijk haalbaar zal zijn.

15.9

Locatie Jongerenloket

Omschrijving maatregel

Door de toegang anders te organiseren en te vereenvoudigen, kan de huurovereenkomst voor de locatie van het Jongerenloket per 1 februari 2016 worden stopgezet. Dit levert een besparing op van (30) vanaf 2016.

Toelichting

Uit het onderzoek naar de positionering van het jongerenloket is gebleken dat de dienstverlening van het jongerenloket complementair is aan het onderwijs, sociaal wijkteam en de jeugdteams. Het jongerenloket is verhuisd naar een nieuwe locatie maar de schaalvoordelen op de huisvesting zijn nog niet gerealiseerd.