2      Materiële vaste activa

(bedragen x1.000)

Boekwaarde
 31-12-2015

Boekwaarde
31-12-2014

Investeringen met economisch nut

365.998

368.740

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding een tarief kan worden geheven

172.287

164.845

Investeringen met maatschappelijk nut

46.404

70.780

Totaal

584.689

604.365

Toelichting
De indeling van de materiële vaste activa is door gewijzigde regelgeving BBV in 2014 aangepast. De regelgeving houdt in dat  investeringen welke bijvoorbeeld grotendeels of meer worden gedaan voor riolering of het inzamelen van huishoudelijk afval op de balans opgenomen dienen te worden in een aparte categorie: Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.
De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

(bedragen x1.000)

Boekwaarde
31-12-2015

Boekwaarde
31-12-2014

Bedrijfsgebouwen

199.349

201.743

Gronden en terreinen

115.127

114.050

Grond-, weg- en waterbouw werken

9.900

7.865

Machines, apparaten en installaties

26.173

27.553

Vervoermiddelen

2.240

2.715

Woonruimten

547

592

Overig

12.662

14.221

Totaal

365.998

368.740

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

(bedragen x € 1.000)

 

Boek-waarde 31-12-2014

Ver-schui-ving in MVA

Ver-schui-ving MVA en voor-raad

Investe-ring

Des-investe-ring

Afschrij-vingen

Bijdra-gen van derden

Afwaar-deringen

Boek-waarde 31-12-2015

Bedrijfsgebouwen

201.743

-976

-54

10.546

0

-8.702

-320

-2.887

199.349

Gronden en terreinen

114.050

976

877

0

0

0

-491

-285

115.127

Grond-, weg- en waterbouw werken

7.865

0

0

2.430

0

-385

-10

0

9.900

Machines, apparaten en installaties

27.553

0

0

1.347

0

-2.727

0

0

26.173

Vervoermiddelen

2.715

0

0

192

-25

-622

0

-20

2.240

Woonruimten

592

0

0

0

0

-45

0

0

547

Overig

14.221

0

0

855

0

-2.403

0

-10

12.662

Totaal

368.740

0

822

15.370

-25

-14.885

-821

-3.203

365.998

Toelichting
Het merendeel van de investeringen zijn gepleegd binnen de categorie bedrijfsgebouwen. Hierin zie je de investeringen voor  het verbeteren van de huisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs terugkomen zoals het integraal huisvestingsplan. Daarnaast de bouw van sporthal Midden en de infrastructuur voor de buitensport met de aanleg van het sportpark de Omzoom. Dit is verantwoord onder de categorie gronden en terreinen. Zie voor verdere toelichting Programma 3.

De kolom verschuiving in Materiële Vaste Activa (MVA) betreft de verschuiving van activa (976) van Bedrijfsgebouwen naar Gronden en terreinen.

De kolom verschuiving tussen MVA en voorraad betreft:

  • van voorraden naar gronden en terreinen (1.000)   
  • van gronden en terreinen naar voorraden (123)
  • van bedrijfsgebouwen naar voorraden (54)

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.

(bedragen x1.000)

Werkelijk besteed in 2015

Cumulatief besteed t/m 2015

Integraal huisvestingsplan

2.630

17.932

Winkels overbouwing Provincialeweg

704

704

Sporthal Midden

2.833

3.092

Sportpark de Omzoom

952

2.048

Cultuurcluster

548

855

CV installatie luchtbehandeling Zaangolf

808

808

Totaal

8.475

25.439

De investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven kunnen als volgt worden onderverdeeld:

(bedragen x1.000)

Boekwaarde 31-12-2015

Boekwaarde 31-12-2014

Bedrijfsgebouwen

0

0

Gronden en terreinen

0

0

Grond-, weg- en waterbouw werken

168.298

160.466

Machines, apparaten en installaties

2.392

2.483

Vervoermiddelen

758

895

Woonruimten

0

0

Overig

839

1.001

Totaal

172.287

164.845

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven weer:

(bedragen x1.000)

Boek-waarde 31-12-2014

Investe-ring

Des-investe-ring

Afschrij-vingen

Bijdragen van derden

Afwaar-deringen

Boek-waarde 31-12-2015

Bedrijfsgebouwen

0

0

0

0

0

0

0

Gronden en terreinen

0

0

0

0

0

0

0

Grond-, weg- en waterbouw werken

160.466

13.260

0

-5.173

-255

0

168.298

Machines, apparaten en installaties

2.483

0

0

-91

0

0

2.392

Vervoermiddelen

895

0

0

-136

0

0

758

Woonruimten

0

0

0

0

0

0

0

Overig

1.001

0

0

-163

0

0

839

Totaal

164.845

13.260

0

-5.562

-255

0

172.287

Toelichting
De investeringen ad € 13.260 m.b.t. Grond-, weg- en waterbouwwerken bestaan voor het overgrote deel uit investeringen in het riool. De beschikbare middelen voor de vervanging van riolering zijn voor 87% tot besteding gebracht. Dit heeft geleid tot de vervanging van 16.093 m riool waarbij gepland was in totaal 20.000 m aan riolering te vervangen. Zie voor verdere toelichting paragraaf 2.11 wijkgericht werken en beheer.

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.

(bedragen x1.000)

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2015

Cumulatief besteed t/m 2015

Inverdan persleiding

1.036

1.618

't Kalf

2.068

3.125

Rosmolen buurt fase 2 zuid

1.145

1.794

Westzanerdijk  Overtoom Zuideinde

893

1.237

Koninginnebuurt

637

709

Totaal

15.000*

5.779

8.483

* Dit is het totaal van de onder de categorie riolen beschikbaar gesteld krediet.

De investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut  kunnen als volgt worden onderverdeeld:

(bedragen x1.000)

Boekwaarde  
31-12-2015

Boekwaarde
31-12-2014

Bedrijfsgebouwen

0

0

Gronden en terreinen

0

0

Grond-, weg- en waterbouw werken

46.404

70.323

Machines, apparaten en installaties

0

430

Vervoermiddelen

0

0

Woonruimten

0

0

Overig

0

27

Totaal

46.404

70.780

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:

(bedragen x1.000)

Boek-waarde 31-12-2014

Investe-ring

Des-investe-ring

Afschrij-vingen

Bijdra-gen van derden

Afwaar-deringen

Boek-waarde 31-12-2015

Bedrijfsgebouwen

0

0

0

0

0

0

0

Gronden en terreinen

0

0

0

0

0

0

0

Grond-, weg- en waterbouw werken

70.323

5.351

0

-27.933

-1.162

-177

46.404

Machines, apparaten en installaties

430

0

0

-430

0

0

0

Vervoermiddelen

0

0

0

0

0

0

0

Woonruimten

0

0

0

0

0

0

0

Overig

27

0

0

-27

0

0

0

Totaal

70.780

5.351

0

-28.389

-1.162

-177

46.404

Toelichting
De investeringen ad € 5.351 m.b.t. Grond-, weg- en waterbouw werken betroffen hoofdzakelijk de vervanging van wegen. De vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte zijn voor het 77% tot besteding gebracht. Zie voor verdere toelichting paragraaf  2.11 wijkgericht werken en beheer.

De volgende investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn in het boekjaar geactiveerd.

(bedragen x1.000)

Beschikbaar
gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2015

Cumulatief besteed t/m 2015

't Kalf

765

765

Hoornseveld

439

1.507

Rosmolenbuurt fase 2 zuid

1.103

1.103

Muziekbuurt

233

1.185

Totaal

12.674*

2.540

4.560

* Dit is het totaal in 2015 van de onder de categorie wegen en verkeer beschikbaar gesteld krediet.

Onder de bestemmingsreserves zijn diverse reserves opgenomen die bijdragen aan de investeringen in het maatschappelijk nut. (o.a. investeringsfonds en bestemmingsreserve versneld afschrijven maatschappelijk nut).

De bestemmingsreserve versneld afschrijven maatschappelijk nut is conform besluit van de resultaatbestemming 2013 en in de NARAP 2014 besloten bijstelling (24.000) gebruikt om versneld af te schrijven op investeringen met maatschappelijk nut. De voornaamste versnelde afschrijving heeft plaatsgevonden met betrekking tot het actief de Prins Bernhardbrug (10.417)