Overzicht van incidentele baten en lasten

In de begroting 2015 is een bedrag van per saldo € 393.000 aan structurele lasten gedekt met incidentele baten. Naar aanleiding van de Burap en de Najaarsrapportage is de begroting tweemaal bijgesteld. Het jaarrekeningresultaat bestaat volledig uit incidentele mee en tegenvallers.
In de begroting 2015 zijn onderstaande incidentele baten en lasten opgenomen.

Pr.

Omschrijving

Baten

Omschrijving

Lasten

1

Integratie-uitkering WMO

    -1.400

Integratie-uitkering WMO

     1.400

1

Stimuleringsprogramma Gezond in de Stad

        118

1

Transformatiebudget Maatschappelijk Domein

     1.500

2

Voorgaande meerjarenbegrotingen

        414

2

Evenementen rondom Sail 2015

         -50

3

Voorgaande meerjarenbegrotingen

       -424

Voorgaande meerjarenbegrotingen

     1.153

3

Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2

       -100

Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2

        100

3

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

    -3.600

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

     3.600

3

Evenementen rondom Sail 2015

        350

4

Voorgaande meerjarenbegrotingen

       -266

Voorgaande meerjarenbegrotingen

        270

4

Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2

    -5.812

Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2

     1.624

4

Herplanning SGP door o.a. Noorderveen en recreatieve verbindingen EFRO

       -214

Herplanning SGP door o.a. Noorderveen en recreatieve verbindingen EFRO

        214

4

Actualisatie Investeringsfonds Toevoeging ARG en Incidentele oplossingen

    -3.100

Actualisatie Investeringsfonds Toevoeging ARG en Incidentele oplossingen

     2.400

4

Zelf doen

        200

4

Restauratie synagoge

        300

4

Terugdraaien taakstelling kostentoerekening en indexering m.b.t. grondexploitaties

        262

4

Actualiseren baten en lasten gemeentelijke panden (inclusief Stadhuis) o,b.v. contracten

         -43

5

Voorgaande meerjarenbegrotingen

       -869

Voorgaande meerjarenbegrotingen

     1.184

5

Onttrekking Duurzaamheidsfonds i.v.m. aansluiting op slim energienet

       -150

Onttrekking Duurzaamheidsfonds i.v.m. aansluiting op slim energienet

        150

6

Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2

    -8.381

Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2

    -5.407

6

Voorgaande meerjarenbegrotingen

           27

6

Opgave onderhoud openbare ruimte op incidentele werkzaamheden

       -300

6

Versneld stoppen inlopen achterstallig onderhoud

       -800

7

Bestuursdwang bij funderingsherstel

       -600

Bestuursdwang bij funderingsherstel

        600

7

Financiële consequenties overdracht Gem. Brandweer naar veiligheidsregio

        410

8

Voorgaande meerjarenbegrotingen

       -314

Voorgaande meerjarenbegrotingen

        973

8

Bijstellen dienstverlening aan VrZW

       -170

Bijstellen dienstverlening aan VrZW

        112

8

Reserve stadhuis

    -1.393

Actualiseren baten en lasten gemeentelijke panden (inclusief Stadhuis) obv contracten

           43

8

Niet volledig halen van de personele bezuiniging bij het domein Stedelijk Ontwikkeling.

        345

8

Verzelfstandiging Brandweer Zaanstad

         -71

8

Auteursrecht foto's gemeentearchief

           10

8

Hogere energiekosten stadhuis

        100

9

Voorgaande meerjarenbegrotingen
(Toevoeging bestemmingsreserve investeringsfonds)

 -20.225

Voorgaande meerjarenbegrotingen
(Verkoop laatste tranche Nuon aandelen)

   21.023

9

Investering nieuwe fietsenstalling

    -1.000

Investering nieuwe fietsenstalling

     1.000

9

Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2

   19.910

Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2

       -935

9

Overlopend passief afgekochte erfpacht

       -875

9

Uittreding GEM Saendelft

        100

9

Actualisatie Investeringsfonds Toevoeging ARG en Incidentele oplossingen

    -3.000

Eindtotaal

 -31.883

   32.276

Totaal Incidentele baten

-31.883

Totaal Incidentele lasten

32.276

Eindtotaal

        393