16      Niet uit de balans blijkende verplichtingen

In aanvulling op de balans wordt een overzicht van niet uit de balans blijkende belangrijke financiële verplichtingen opgesteld om inzicht te verschaffen in de meerjarige verplichtingen die gemeente is aangegaan. Het overzicht hieronder geeft inzicht in de belangrijkste onderdelen. Het totaal van deze verplichtingen bedraagt € 13.9 mln. op jaarbasis. Het betreft financiële toekomstige verplichtingen die niet uit de balans te herleiden zijn. De einddata van de verplichtingen zijn hieronder weergegeven.

bedragen x1.000)

Omschrijving

Leverancier

Laatste jaar van de verplichting

Jaarlijkse verplichting

Beheer IT

BT Nederland

2018

1.598

Facilitair (catering, schoonmaak, e.d)

Eurest

2017

1.238

Huisvuil

HVC

2023

10.554

Huurovereenkomst locatie "de Spierling"

HVC

2020

300

Openbare mobiele infrastructuur

Private Mobility Nederland

2017

171

Onderhoud handhavingssysteem

Sigmax Law

2019

63

Totaal

13.924

Het contract met BT Nederland loopt tot en met 31-12-2016 maar de optie bestaat is om onder hetzelfde contract tot en met 31-12-2018 gebruik te maken van de geleverde diensten van BT Nederland.

Daarnaast heeft Zaanstad in haar leningenportefeuille een lening groot € 10 miljoen waarbij de geldgever het recht heeft in 2021 de lening te verlengen met 15 jaar tegen 3,625% of 6-maands Euribor zonder opslag. Indien geldgever geen gebruik maakt van haar recht om de lening te verlengen
tegen 3,625 % heeft geldnemer het recht de lening op 20 oktober 2021 boetevrij vervroegd af te lossen dan wel de rente voor de resterende looptijd te fixeren tegen de dan geldende kapitaalmarktrente.

17   Financieringsbehoefte

Voor de financieringsbehoefte kan de gemeente gebruik maken van een kortlopende kredietfaciliteit (tot een maximum van € 60 miljoen) bij de BNG. De hoogte en het gebruik van deze faciliteit is onderdeel van de treasuryfunctie, welke elders in de jaarstukken wordt toegelicht.

Het drempelbedrag voor schatkistbankieren bedraagt, indien het begrotingstotaal hoger is dan € 500 miljoen, € 3,75 miljoen plus 0,2% van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. Daarmee bedraagt de drempel voor 2015: € 3,76 miljoen.

Voor 2015 bedroegen de middelen, bedoeld in artikel 2, lid 4, van de Wet financiering decentrale overheden, die in het kader van het drempelbedrag door de gemeente buiten ‘s Rijks schatkist zijn aangehouden per kwartaal:

  • 1e kwartaal 2015 € 3,9 mln
  • 2e kwartaal 2015 € 3,0 mln
  • 3e kwartaal 2015 € 3,5 mln
  • 4e kwartaal 2015 € 2,1 mln

18   Wet Normering Topinkomens

Vanuit de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) worden jaarlijks de financiële arbeidsvoorwaarden van topfunctionarissen van de gemeenten gepubliceerd. Onder topfunctionarissen van de gemeenten vallen in ieder geval de gemeentesecretaris en de griffier, ongeacht of zij de norm overschrijden.
Indien salarissen van andere functionarissen van de gemeenten de norm overschrijden, moeten deze ook openbaar gemaakt worden. Politieke ambtsdragers vallen niet onder deze wet. De WNT is ook van toepassing op verbonden partijen die onder de reikwijdte van die wet vallen. De gemeente wijst de verbonden partijen op de wet- en regelgeving en de publicatieplicht.

2015

Toepasselijk WNT-maximum

€ 178.000

€ 178.000

€ 178.000

Naam

C. Vermeer

A. Roggeveen

B. Nijman

Functie

Gemeentesecretaris

waarnemend Gemeentesecretaris

Raadsgriffier

De duur en omvang van het dienstverband

36 uur
 uit dienst per 01-09-2015

36 uur
 met ingang van 01-09-2015

36 uur
geheel 2015   

Beloning (cf. functionele schaal)

92.675

40.466

83.913

Sociale verzekeringspremies

0

0

0

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

359

0

10

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

14.389

5.059

12.375