3   Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2015  wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

(bedragen x1.000)

Boek-waarde 31-12-2014

Investering

Desinves-tering

Afschrijving

Afwaar-dering

Boek-waarde 31-12-2015

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

1.014

0

0

0

0

1.014

Leningen aan:

- openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

18.690

0

0

-809

0

17.881

- woningbouwcorporaties

475

0

0

-475

0

0

- deelnemingen

20.024

900

0

0

1.500

22.424

Overige langlopende leningen

13.647

3.006

0

-1.375

0

15.278

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

28

0

0

-14

0

14

Totaal

53.878

3.906

0

-2.672

1.500

56.612

Toelichting
Op balansdatum 31-12-2015 bedraagt het saldo aan leningen € 56.612 hetgeen  ten opzichte van het vorige boekjaar een toename betekent  van € 2.734. De mutatie wordt enerzijds verklaard door een 3-tal nieuwe overige langlopende leningen en anderzijds door een verhoging  van een lening aan deelnemingen. Daarnaast is een gevormde voorziening ad € 1.500 m.b.t. RON in het boekjaar vrijgevallen en is voor € 2.658 afgelost. De vermindering  ad € 14 van de bijdragen aan activa in eigendom van derden betreft afschrijvingen op ‘de Adelaar’.

In onderstaande tabel zijn de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen opgenomen.

(bedragen x1.000)

31-12-2015

31-12-2014

Aandelen BNG

945

945

Saendelft Commandiet BV

18

18

RON

1

1

Aandelen BKZ BV

50

50

Divers

1

1

Totaal

1.014

1.014