Het financiële resultaat over 2015 bedraagt € - 10,3 mln. positief. Vergelijken we dit met de originele en bijgestelde begrotingen, zien we de volgende fluctuaties:

Primaire begroting

Begroting na Burap

Begroting na Narap

Rekening

Resultaat voor bestemming

30.968

30.225

20.945

207

Mutaties reserves

-30.968

-31.349

-24.845

-10.548

Resultaat na bestemming

0

-1.124

-3.900

-10.341

Bedragen X € 1.000


Grafiek 1: Ontwikkeling (verwacht) resultaat van Begroting via Burap en Narap tot de Jaarrekening 2015.

Burap
Via de Burap rapporteert het college over de financiële en beleidsmatige stand van zaken van de programma’s uit de Programmabegroting 2015 gedurende het eerste half jaar. Bij de Burap werd een voordeel over 2015 verwacht van € 1,1 mln.

De Burap 2015 liet o.a. de volgende verwachte  voor- en nadelen (> € 0,5 mln.) zien.

Voordelen

Nadelen

WWB bijstelling

-5.860

Reserve Herstructureringskosten Baanstede

1.460

September en december circulaire aansluitend op raadsinformatiebrief Gemeentefonds 2014

-2.263

Actualisatie kosten bodembeheer

1.143

Algemene reserve sociaal

-1.938

Decentralisaties, aanpassingen nav september- en decembercirculaire 2014

1.053

Positief resultaat 2014 VRZW

-987

Uitvoeringskosten decentralisaties

1.000

Bijstelling kapitaallasten 2015

-631

Uitvoeringskosten WWB en minimaregelingen

960

Overige voordelen

-1.752

Taakstelling Maatschappelijk Domein

938

Participatiebudget

569

Beschermd wonen

550

Opzetten regionaal werkbedrijf

500

Overige nadelen

4.134

-13.431

12.307

Prognose resultaat Burap

-1.124

Bedragen x € 1.000

Narap
De Najaarsrapportage rapporteert aan de hand van de realisatie over de eerste acht maanden van het jaar. In de Najaarsrapportage zijn onderstaande voor- en nadelen opgenomen.

Voordelen

Nadelen

Ontwikkelingen bijstand

-2.300

Algemene reserve sociaal

2.978

WMO voorzieningen

-1.900

Herindicaties WMO en Jeugd

1.100

Capaciteit uitvoering decentralisaties

-873

Zomerstorm: opruimen stormschade

500

Bijstelling budget PGB Jeugd

-750

Overige nadelen

1.919

Inkoop Specialistische Zorg WMO

-500

Landelijke inkoop

-500

Cliëntondersteuning

-489

Algemene uitkering afrekening 2013 en 2014

-568

Overige voordelen

-1.393

-9.273

5.373

-2.776

Prognose resultaat bij Burap

-1.124

Prognose resultaat bij Narap

-3.900

Bedragen x € 1.000

De verwachting bij de Narap was een verdere verbetering van het verwachte resultaat met
€ - 2.8 tot een verwacht batig saldo van € - 3,9 mln.

Ten opzichte van de prospectie bij Najaarsrapportage heeft zich richting einde jaar een verdere verbetering voorgedaan van € 6,4 mln. Ter illustratie de cijfers over de ontwikkeling van het resultaat gedurende de afgelopen 5 jaren:

Jaar

Gewijzigde Begroting

Rekening

Verschil

2011

5,5

-4,5

-10,0

2012

-2,5

-7,2

-4,7

2013

3,3

0,7

-2,6

2014

-6,0

-12,5

-6,5

2015

-3,9

-10,3

-6,4

       Bedragen x € 1 mln.

Analyse van het resultaat op hoofdlijnen

Saldo Narap

-3.900

Voor- en nadelen Jaarrekening

P9; Algemene uitkering; decembercirculaire

-1.068

P8; Informatievoorziening; facilitair, ICT etc.

-1.531

P4; Vastgoed, ontvangen verzekeringsgeld en overige opbrengsten

-419

P3; Reset Toermalijn en de keuze voor een nieuwe locatie

1.050

P3; Bijstelling voorziening

-500

P2; Inkomensverstrekkingen; Bijstand, BBZ

-1.680

P2; Intensiveren en versterken werkgeversrelaties

-400

Overige voor en nadelen

-1.893

Saldo

-6.441

Resultaat 2015

10.341

     Bedragen x € 1.000