Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      G. Faber,  L. Vissers-Koopman
Verantwoordelijk directeur:   A. Roggeveen

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Iedereen wil wonen, werken, naar school gaan, winkelen en uitgaan in een veilige, schone en hele omgeving. De gemeente Zaanstad blijft zich – met partners - inzetten voor de algemene veiligheid en wil daarbij zo veel mogelijk gebruik maken van de kennis en betrokkenheid van buurtbewoners en ondernemers. Zij hebben een groeiende rol als het gaat om veiligheid in huis, bedrijf en buurt en zijn hiervoor medeverantwoordelijk. 

Terugblik

In 2015 zijn de uitvoeringsprogramma’s voor het Integraal Veiligheidsplan (IVP) en het Handhavingsprogramma (HHP) uitgevoerd. Er is een nieuw beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2016-2018 vastgesteld en er zijn nieuwe uitvoeringsprogramma’s 2016 voor het IVP en Handhaving vastgesteld. Bij het opstellen van het beleidsplan VTH 2016–2018 hebben meer dan 1500 inwoners inbreng gegeven ten behoeve van het prioriteren van de handhavingstaken. 

Op het gebied van veiligheid werkt de gemeente steeds intensiever samen met de partners. Straattoezicht en politie hebben dagelijks contact over prioriteiten in de wijken en doen regelmatig samen korte projecten. Hierdoor wordt er meer gezamenlijk en effectiever opgetreden. In 2015 is een pilot gestart met jeugdboa’s, er is een pilot gestart met ondersteuning van het horecateam in het weekend en is (eveneens als pilot) de inzet op afval in Poelenburg meer dan verdubbeld. Alle pilots laten vooralsnog een positief effect zien.

In nauwe samenwerking met de horeca en politie is een nieuw horecaconvenant opgesteld, dat betere mogelijkheden biedt om onderscheid te maken tussen ondernemers die wel en die niet hun verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van veiligheid. Dat de horeca zelf voortrekker was van dit nieuwe convenant was een belangrijke bijdrage aan het succes ervan. Met de horecaondernemers wordt in samenwerking met het programma Inverdan gewerkt aan een terrassenbeleid voor het Damgebied, vooruitlopend op de herinrichting van de Dam in 2018.

In 2015 zette de gemeente zich daarnaast in voor:  
-	De begeleiding van SAIL en aansluitend de Dam tot Damloop: twee belangrijke evenementen voor Zaanstad die beiden goed zijn verlopen. 
-	Met alle partners in de stad een aftrap gegeven voor een meer intensieve aanpak van kindermishandeling. 
-	De gemeente is intensief bezig geweest met het opzetten van een noodopvang voor vluchtelingen.