10.      Gerealiseerd resultaat

(bedragen x1.000)

Resultaat  2014

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Resultaat  2015

Gerealiseerd resultaat

12.474

-12.474

10.341

Totaal

12.474

-12.474

10.341

Toelichting
In de Raadsvergaderingen van 11 juni 2015 en 12 november 2015 is besloten het jaarrekeningresultaat 2014  enerzijds voor € 0,1 miljoen in te  zetten voor de implementatie Participatiewet en € 0,2 miljoen voor onderhoud gymzalen en sporthallen en anderzijds € 3,4 miljoen voor incidentele knelpunten in de begroting  MJB 2016-2019 te doteren aan de Reserve nog te bestemmen jaarrekeningresultaat en € 8,8 miljoen te doteren aan het Investeringsfonds om het Plan van de Stad verder vorm te geven. Het jaarrekeningresultaat 2015 bedraagt € 10,7 miljoen voordelig. Hoofdstuk 4.2 bevat een analyse van het resultaat.

De mutaties in de reserves en het resultaat vorig boekjaar  kunnen als volgt worden weergegeven:

           (bedragen x1.000)

Toevoegingen 2015

Onttrekkingen 2015

Algemene reserve

12.842

Bestemmingsreserves

43.150

-54.066

Resultaat 2014

-12.474

Mutaties in Resultaatmodel hfst. 4.1

55.992

-66.540