Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      D. Emmer
Verantwoordelijk directeur:   C. Tip

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Zaanstad werkt aan een toekomstgericht, gezond en aantrekkelijk woon-, leef- en ondernemersklimaat. Het terugdringen van milieubelasting heeft hierop een positief effect en leidt er toe dat belemmeringen voor nieuwbouw worden weggenomen. Op het gebied van duurzaamheid en klimaat richt Zaanstad zich op energiereductie in de bebouwde omgeving en het opwekken van duurzame energie. Hierdoor dalen de (woon)lasten van huishoudens en bedrijven en verbetert het comfort van woningen en gebouwen. Het reduceren van de hoeveelheid afval en het inzetten van reststromen voor hergebruik als grondstoffen draagt hier eveneens aan bij.

Terugblik

Zaanstad werkt aan een toekomstgericht, gezond en aantrekkelijk woon-, leef- en ondernemersklimaat en heeft de ambitie om in 2020 klimaatneutraal te zijn. Om dit te realiseren, zijn vanuit milieu en duurzaamheid in 2015 belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van ‘opschaalbare arrangementen’. Voorbeelden hiervan zijn een betaalbaar nul-op-de-meterconcept voor woningen en de verplichte verduurzaming van de eigen organisatie. 
Daarnaast is er afgelopen jaar veel aandacht geweest voor diffuse bodembelasting, in het bijzonder loodverontreiniging, zodat verspreiding wordt tegengegaan en op termijn kan worden gesaneerd. De luchtkwaliteit in Zaanstad is stabiel en er zijn geen overschrijdingen geconstateerd van stikstof en fijnstof langs de wegen. 
 
Om het Zaanse milieu te verbeteren en verduurzaming te realiseren, is in 2015 veel gesproken met bewoners en organisaties. Zo zijn kennisplatformen met maatschappelijke partners gevormd die bijdragen aan het informeren over verduurzamen. Ook worden maatschappelijke afwegingen gemaakt met betrekking tot het saneren van lood.