Het beleid ten aanzien van tarieven en heffingen is vastgelegd in:

  • Nota kostentoerekening 2013-2016

Ontwikkelingen 2015

Tarieven OZB
De tarieven van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) worden vastgesteld als percentage van de
WOZ waarde. Het percentage WOZ-bezwaarschriften bedroeg in 2015:

Percentage bezwaarschriften

Woningen 2015

Niet-woningen 2015

 Woningen 2014

Niet-woningen 2014

Landelijk

1,8%

6,1%

1,7%

4,8%

Zaanstad

1,0%

12,4%

0,9%

6,8%

In 2015 is er bij de woningen een lichte toename van het aantal bezwaarschriften, maar het aantal blijft ver onder het landelijk gemiddelde. Bij de niet woningen geldt dat er met name meer bezwaren zijn ontvangen van kantoren en kleine bedrijfshallen.

Belastingopbrengsten en ontwikkeling egalisatievoorzieningen

De begrote en werkelijke belastingopbrengsten betreffen:

                                                                                                (Bedragen x € 1.000)

Werkelijke opbrengst
2015

Geraamde opbrengst 2015

Werkelijke opbrengst 2014

Onroerende zaakbelastingen

31.303

31.410

29.344

Roerende ruimtebelasting

80

103

58

Precariobelasting

427

286

255

Leges Algemene dienstverlening

3.294

3.231

2.819

Leges onder dienstverlening WABO (omgevingsvergunning)

4.721

4.734

3.912

Leges onder dienstverlening Europese dienstenrichtlijn

112

80

64

Hondenbelasting

574

573

561

Toeristenbelasting

606

578

501

Reclamebelasting

311

350

307

Reclameopbrengsten

934

902

887

Rioolheffing*

19.742

19.910

19.464

Afvalstoffenheffing*

16.146

16.140

16.218

Begraafrechten

1.160

959

1.013

Marktgelden

237

275

239

Parkeerbelasting

697

1.070

1.023

Parkeervergunningen

550

472

524

Parkeerautomaten gelden

1.558

1.406

1.516

Zeehavengelden

219

75

155

Binnenhaven en Kadegeld

657

732

593

Totaal

83.328

83.286

79.453

*Opbrengsten waarop de kwijtschelding in mindering is gebracht

Toelichting op de belastingopbrengsten

Precariobelasting
De opbrengst is niet beïnvloedbaar, deze is afhankelijk van de ontwikkeling in de markt (uitstallingen van winkels, terrassen, evenementen, etc.). De meeropbrengst is een gevolg van incidentele meeropbrengsten uit tijdelijke projecten.

Begraafrechten

Tegen de verwachting in , is het aantal begrafenissen , afkoop onderhoud , inhuur van nieuwe graven en verlengingen t.o.v. 2014 toegenomen.  Met name in de laatste weken is van 2015 is een toename van het aantal begravingen en inhuur van nieuwe graven. Alleen al in de periode december 2015 t.o.v. december 2014 een meeropbrengst zichtbaar van 35.

Zeehavengelden, binnenhavengelden en kadegelden
De toename van het Zeehavengeld is een gevolg van meer overslag in 2015.

Stand en verloop van de egalisatievoorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Egalisatievoorziening (EV)

2011

2012

2013

2014

2015

EV afvalstoffen

866

69

213

760

808

EV Riolen

2.059

2.433

4.014

5.597

7.023

EV Begraafplaatsen

62

134

159

224

436

EV Marktgelden

68

74

23

-4

0

Toelichting

Egalisatievoorziening Afvalstoffen

In 2015 is er 48 gedoteerd aan de egalisatievoorziening afvalstoffen.

Egalisatievoorziening Riolen

In 2015 is 1.425 gedoteerd aan de egalisatievoorziening riolen. Bij de bepaling van het tarief rioolheffing was al rekening gehouden met een dotatie die als gevolg van een lagere bijdrage aan funderingsherstel, en minder toerekende BTW hoger is uitgevallen. De lagere BTW is ontstaan door lagere kosten van derden.

Woonlasten

Tabel 3: Woonlasten 2015 Zaanstad t.o.v. overige 35 grote gemeenten

OZB-
eigenaar

Reinigings-heffing

Rioolheffing

Woonlasten 2015

Woonlasten 2014

Zaanstad

260,06

279,69

280,48

820,23

804,43

Laagste

126,00

131,00

99,00

547,00

353,00

Hoogste

444,00

360,00

280,48

820,00

804,43

Gemiddelde

232,00

286,00

160,00

678,00

669,00

Mutatie Zaanstad t.o.v. vorig jaar

2,0%

2.5%

Mutatie gemiddelde t.o.v. vorig jaar

1,3%

-0.4%

Bron: Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2015 COELO

Noot: In bovenstaande tabel zitten verschillen die niet direct zichtbaar zijn. Hiermee moet rekening worden gehouden als conclusies worden getrokken uit de vergelijking. Sommige gemeenten zijn bijvoorbeeld (nog) niet volledig kostendekkend voor de afvalstoffenheffing en/of het Rioolheffing. Andere gemeenten heffen bijvoorbeeld geen afvalstoffenheffing, Rioolheffing en/of hondenbelasting, maar verdisconteren dit in de opbrengst van de OZB.

Kwijtschelding

Kwijtschelding heffingen

Rekening 2015

Begroot 2015

Rekening 2014

Afvalstoffenheffing

1.570

1.559

1.509

Rioolheffing

1.575

1.620

1.544

Totaal

3.145

3.179

3.053

Zaanstad hanteert een kwijtscheldingsnorm van 100% en voert daarmee een maximaal kwijtscheldingsbeleid. Kwijtschelding kan o.a. worden verleend indien men:

  • AOW heeft, eventueel aangevuld met een klein pensioen;
  • een bijstandsuitkering heeft;
  • een inkomen uit werk heeft dat niet hoger is dan een bijstandsuitkering;
  • studiefinanciering krijgt en niet al te hoge bijverdiensten heeft;
  • een zakgeldregeling heeft.

Kwijtschelding kan worden verleend voor de volgende belastingen en heffingen:

  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolheffing
  • Hondenbelasting voor de eerste hond

Tabel Kwijtschelding heffingen                     (bedragen x € 1.000)

2012

2013

2014

2015**

2015*

Totaal

2.714

2.815

3.053

3.179

3.145

* werkelijk, ** begroot

In het jaar 2015 zijn 3.551 verzoeken om kwijtschelding geautomatiseerd afgehandeld.

Daarnaast ontvingen 606 cliënten kwijtschelding op basis van toetsing door het Hoogheemraadschap (samenwerkingsafspraken) en zijn 2.369 verzoeken handmatig afgedaan. In totaal leidde dit tot 2.208 geheel of gedeeltelijk toegewezen kwijtscheldingsverzoeken.

Dit maakt het totaal aan toegewezen kwijtscheldingsverzoeken 5.759. Ten opzichte van 2014 (5.680) een toename van 1,4% van het aantal toegewezen verzoeken.

Kwijtschelding zelfstandig ondernemers
Kwijtschelding ondernemers is in 2014 gestart als pilot voor drie jaar. Voor het afhandelen van deze verzoeken geldt dat pas na afloop van het belastingjaar het inkomen kan worden vastgesteld.

Over het jaar 2014 zijn 50 verzoeken gedaan, waarvan er 29 uiteindelijk zijn getoetst. Dit heeft geleid tot 12 toegewezen kwijtscheldingsverzoeken.