Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      D. Straat
Verantwoordelijk directeur:   S. Tax a.i.

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Zaanstad is een economisch dynamische stad waarin alle Zaankanters werken en participeren naar vermogen en zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dat kan alleen in een gezond economisch klimaat. Ondernemers zijn daarin onmisbaar. Zaanstad investeert daarom met partners in regionaal verband in ruimte voor werk en ondernemen en in een goede verbinding tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Werken en leren zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Een diversiteit aan aantrekkelijke, bereikbare en betaalbare locaties voor bedrijven is belangrijk voor huidige en toekomstige ondernemers. De banenmotor voor Zaanstad is het  midden- en kleinbedrijf. Ondernemers zijn bovendien partners in verduurzaming van de stad (zie programma Milieu & Duurzaamheid). 

Iedere inwoner is zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk. Lukt dat niet, dan stimuleert Zaanstad hem of haar zo snel mogelijk terug te keren in het reguliere werk. Mensen die langdurig niet kunnen deelnemen aan werk wordt gevraagd een bijdrage aan de stad te leveren. Zo nodig is er een vangnet.

Terugblik

Het herstel van de landelijke economie heeft het afgelopen jaar doorgezet, met toegenomen kansen voor bedrijvigheid, economische groei en participatie in Zaanstad. De gemeente heeft het afgelopen jaar, met de economische structuurvisie als leidraad, geïnvesteerd in een verdere verbetering van het ondernemings- en verblijfsklimaat van de stad, en met resultaat. Het afgelopen jaar zijn er meer nieuwe bedrijven in Zaanstad gevestigd. 

Zaanstad komt steeds duidelijker in het vizier, niet alleen van bedrijven, maar ook van binnen- en buitenlandse toeristen. In twee jaar steeg het aantal bezoekers aan de Zaanse Schans met een half miljoen naar 1,9 miljoen. Toerisme als economische sector is het afgelopen jaar dan ook sterk gegroeid.

De verbeteringen in economie en ondernemingsklimaat hebben in Zaanstad per saldo nog niet geresulteerd in een groei van de werkgelegenheid. De werkloosheid blijft hoog, ook omdat meer mensen zich op de arbeidsmarkt melden vanwege de aantrekkende conjunctuur. Ontwikkelingen in de zorg zetten een rem op de werkgelegenheidsgroei in deze sector. De sluiting van het belastingkantoor heeft ook geleid tot verlies van banen.

De verbeteringen in economie en ondernemingsklimaat hebben in Zaanstad per saldo nog niet geresulteerd in een groei van de werkgelegenheid. Positief is desalniettemin dat het aantal bijstandsgerechtigden in Zaanstad stabiliseert. Er is een lichte daling van de werkloosheid. De aantrekkende conjunctuur zorgt ervoor dat meer mensen zich melden op de arbeidsmarkt. Effect hiervan is dat de daling van de werkloosheid minder snel gaat. Ontwikkelingen in de zorg zetten een stevig rem op de werkgelegenheidsgroei in deze sector. Tot slot heeft de sluiting van het belastingkantoor ook geleid tot verlies van banen. 

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het afgelopen jaar veel veranderd. De Participatiewet werd 1 januari 2015 van kracht. 2015 is een leer- en ontwikkeljaar geweest wat betreft de uitvoering van de nieuwe wet. De gemeente heeft ervoor gekozen de nadruk te leggen op het terugdringen van jeugdwerkloosheid. 

Afgelopen jaar  heeft de raad de Strategische Agenda Werkgelegenheid vastgesteld. Deze agenda heeft als doel alle activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van werkgelegenheid bij elkaar te brengen, de samenhang aan te geven en te bepalen welke rol de betrokken partijen hebben. Uiteindelijk moeten de activiteiten uit deze agenda bijdragen aan de college-ambitie van 5000 banen in 2020.