ACTIVA

31-12-2015

31-12-2014

Vaste activa

1

Immateriële vaste activa

2

Materiële vaste activa

584.689

604.365

- Investeringen met een economisch nut

365.998

368.740

- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding

   van de kosten een heffing kan worden geheven

172.287

164.845

- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

46.404

70.780

3

Financiële vaste activa

56.612

53.878

Totaal vaste activa

641.301

658.243

Vlottende activa

4

Voorraden

15.263

24.377

5

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

44.365

45.454

6

Liquide middelen

1.458

1.716

7

Overlopende activa

12.527

10.426

Totaal vlottende activa

73.613

81.973

Totaal generaal

714.914

740.216

(bedragen x € 1.000

PASSIVA

31-12-2015

31-12-2014

Vaste passiva

Eigen vermogen

8

Algemene reserves

33.217

20.375

9

Bestemmingsreserves

78.285

89.202

10

Resultaat

10.341

12.474

Vreemd vermogen

11

Voorzieningen

18.260

18.564

12

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

372.129

393.037

Totaal vaste passiva

512.232

533.651

Vlottende passiva

13

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

150.629

153.005

14

Overlopende passiva

52.053

53.560

Totaal vlottende passiva

202.681

206.565

Totaal generaal

714.914

740.216