Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder:      J. Olthof
Verantwoordelijk directeur:   S. Tax a.i.

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Zaanstad is een sociale stad waarin kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien en waar bewoners zich actief inzetten. Veel inwoners doen dat zonder hulp of inbreng van de gemeente. Voor bewoners die dat nodig hebben, is er passende ondersteuning; laagdrempelig en waar mogelijk dichtbij in de wijk. Onder andere in de vorm van sociale wijk- en jeugdteams en verschillende vormen van maatschappelijke- of inkomensondersteuning. Opdat iedereen kan participeren, op eigen wijze en naar vermogen.

Terugblik

Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor het beleid en de uitvoering van de drie decentralisaties: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Zaanstad heeft op eigen wijze invulling gegeven aan deze nieuwe taken. Centraal staat het werken met integrale Sociale Wijkteams en Jeugdteams, die bij verschillende partijen zijn aanbesteed. Deze teams hebben binnen het kader van hun opdracht de vrijheid en het vertrouwen om zelf in te schatten wat de inwoner nodig heeft. Waar nodig schakelen zij specialistische ondersteuning in die door de gemeente is gecontracteerd: resultaatgericht en op maat. Opdrachtformulering en contractering gebeurt op een nieuwe manier: in samenspraak met alle betrokkenen, zoals leveranciers en inwoners. Dit proces is in het najaar van 2015 geformaliseerd in de 10 Zaanse Spelregels voor Opdrachtverlening binnen het Maatschappelijk Domein.
Ondanks de ingrijpende veranderingen per 2015 is het gelukt om continuïteit van zorg te bieden: mensen die ondersteuning nodig hadden, hebben die gekregen. Het afgelopen jaar zijn relatief weinig bezwaren en klachten binnengekomen. Wel blijft het belangrijk om met alle partners in de wijken alert te blijven op signalen, bijvoorbeeld van eenzaamheid of zorgmijders. Met alle cliënten die overkwamen vanuit de AWBZ naar de Wmo is in 2015 een gesprek gevoerd om samen te kijken of en welke ondersteuning nodig is (“herindicaties”). De Sociale Wijkteams en Jeugdteams zijn steeds beter in staat om maatwerk te leveren en komen daarbij langzamerhand tot andere keuzes en oplossingen dan voorheen. Een goed voorbeeld is armoede: vaak is er niet slechts één reden waarom iemand in armoede geraakt en wordt integraal met het gezin bekeken welke impact armoede heeft en wat hier vervolgens aan te doen is. 
In 2016 willen we de in 2015 opgedane ervaring verder ontwikkelen en de vernieuwingsbeweging doorzetten. Dat wil zeggen: nog meer maatwerk, meer preventie, verdere versimpeling van regels en procedures, samen leren en ontwikkelen met onze partners en vooral met bewoners zelf.