14      Overlopende passiva

(bedragen x1.000)

31-12-2015

31-12-2014

Nog te betalen bedragen

27.526

24.982

Nog te besteden van Europese en Nederlandse overheidslichamen

ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen

24.321

28.294

Vooruitontvangen bedragen

205

284

Totaal

52.053

53.560

Toelichting
De verantwoording van het in de balans opgenomen bedrag van € 24.321 aan ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen is in de onderstaande tabel weergegeven:

(bedragen x € 1.000)

Specifieke uitkering

Saldo       31-12-2014

Correctie 01-01-2015

Ontvangen bedragen

Vrijgevallen bedragen of terug-betaling

Saldo       31-12-2015

Begeleiden ex gedetineerden

25

0

24

-25

24

MO/VO

209

0

0

-209

0

Regionaal meldpunt Coördinatie

77

0

0

-77

0

Werk en Mantelzorg

0

0

36

0

36

Jeugd en zorg

312

0

60

-312

60

Aanval op de uitval

0

0

72

-72

0

ESF subsidies re-integratie

0

0

217

0

217

Participatiebudget Educatie

5

0

1.135

-914

225

WWB werkdeel

1.258

0

133

-1.390

0

Werk, inkomen en economie

1.263

0

1.557

-2.377

443

Bewegen op Recept (ZONM

50

0

0

-50

0

Communicatie Kanteling

110

0

-81

-29

0

De kanteling WMO

58

0

0

-58

0

Onderwijsachterstandenbeleid

1.330

0

4.400

-5.597

133

Verbouwing Westzijde 93

84

0

0

-84

0

Versterken vrijwilligerswerk

132

0

9

-42

99

Wielerbaan Kalverhoek

0

0

109

0

109

Maatschappelijke voorzieningen

1.764

0

4.438

-5.860

341

BDU haltestudie Wibaut en Weer

0

0

8

-8

0

BOS-gelden

749

0

0

-247

502

Buiging Kiss & Ride Inverdan

0

0

45

-45

0

CVV Vervoer

0

0

7

-7

0

EFRO Omzoom

36

0

0

0

36

Fietsparkeren R NET Haltes

0

0

43

-43

0

Herbestemming Hembrug -Cultuur

0

0

36

-36

0

Herinrichting Bloemenbuurt

0

0

92

-92

0

HIRB 2014 Hembrug blauw A

55

0

0

-55

0

HIRB 2014 Overaanbod

10

0

0

-10

0

HIRB 2015 Molletjesveer/N'veld

0

0

286

0

286

HIRB 2015 Overaanbod

0

0

10

0

10

HIRB 2015-Duurz. Westerspoor-Z

0

0

20

0

20

HIRB Light 2012

35

0

0

-35

0

Hulpimpuls SRA

58

0

0

-58

0

Kalverpolder+papierindustrie

5

24

0

-30

0

Kerkstraat Wormerveer

0

0

269

-269

0

OV Knooppunt Krommenie-Assend.

0

0

41

-41

0

Parkeerplaatsen Vlinder

0

0

48

-48

0

RSA Beschermd Wonen

0

0

117

0

117

Spoorse doorsnijdingen

21.550

0

0

0

21.550

Station Wormerveer or

0

0

649

-649

0

Steigers riviercruise Z.Schans

0

0

104

-104

0

Wachtpl.voorz.oude haven

194

0

0

-194

0

WEB passantenpl. grote sluis

128

0

0

-119

8

Ruimtelijke- en gebiedsontwikking

22.820

24

1.775

-2.090

22.529

BDU Verkeersveilgh. scholen

0

0

38

-38

0

Duurzame Energie Subsidie

7

0

83

-90

0

Duurzame woningbouwrenovatie

20

0

0

-20

0

EEEF

0

0

186

-163

22

EFRO Walstroom

108

0

0

-108

0

Gevelsanering Rail W'veer voorb.

12

0

0

-12

0

Gevelsanering uitvoeringskosten

65

0

9

-74

0

Gevelsanering voorb.

113

0

0

-33

80

HIRB 2014 Duurzaamheidsoperatie

10

0

0

-10

0

Luchtkwaliteit / Nat. samenwerking

343

0

0

-327

17

Optimus

51

0

42

-35

58

RMC Kwalific.plicht 2015

0

0

229

-229

0

Stil asfalt

5

0

0

0

5

Tijdelijke Overg.regeling ISV-Geluid

474

0

0

-6

468

Urban Learning

0

0

72

-50

22

Milieu- en duurzaamheid

1.208

0

660

-1.196

672

BDU Fietsp.Saendelft

159

0

0

-159

0

BDU HOV Gerhardstraat

0

0

231

-70

160

BDU Herinr. Hoornseveld

0

0

281

-281

0

BDU Herinr. Musical - Symfonie

0

0

155

-155

0

BDU KAR-installaties Za

30

0

0

-30

0

BDU Prins Bernhardplein

464

0

0

-464

0

BDU Toegank.bushalte 2e

123

0

0

-123

0

BDU Toegank.Bushalte 3

0

0

402

-402

0

Herinr.Rosariumplein + Volwerf

0

0

80

-80

0

Paltrokstraat

0

0

38

-38

0

Voetpad Guisveld

0

0

58

-58

0

Beheer buitenruimte

776

0

1.245

-1.861

160

Beschermd Wonen Provincie

42

0

25

0

67

Versterken toegang

56

0

8

-16

48

Communicatiecampagne tr Soc Domein

-47

47

0

0

0

Talent top centre

100

0

200

-300

0

Burger en Bestuur

151

47

233

-316

116

28.294

72

9.967

-14.011

24.321

Op de beginbalans waren een aantal specifieke uitkeringen onder de Overlopende activa en de Overlopende passiva niet correct weergegeven. Door middel van de correctiekolommen zijn deze op het juiste tijdvak en onder de juiste specifieke uitkering opgenomen.