1      Immateriële vaste activa

Niet van toepassing