5      Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met en looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

(bedragen x1.000)

31-12-2015

31-12-2014

Vorderingen op openbare lichamen

20.695

24.071

Rekening-courant verhoudingen met

niet-financiële instellingen

7.893

6.619

Overige vorderingen

15.775

14.762

Overige uitzettingen

2

2

Totaal

44.365

45.454

 Toelichting
Bovenstaande tabel geeft inzicht in de kortlopende vorderingen die de gemeente heeft. Het totaal ad  € 44.365 is uitgesplitst in de volgende onderdelen:

  • Vorderingen op openbare lichamen (20.695): dit betreft enerzijds een vordering op de belastingdienst (19.989) in het kader van het  BTW-compensatiefonds (BCF) en anderzijds het saldo van overige vorderingen op overheidslichamen (706);
  • De overige vorderingen (23.670) (inclusief voorziening voor dubieuze debiteuren) betreffen private vorderingen en vorderingen in het kader van inning van onder meer belastingen,  bouwleges en Participatiewet;
  • Het saldo RC betreft de Rekening Courant verhoudingen met SVN en Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ).