Programma 

Productgroep of investeringsproject 

Bruto-uitgaven begroot

Bruto-uitgaven realisatie

Netto-investering begroot

Netto-investering realisatie

Bedrijfsmiddel

Bedrijfsmiddelen Sector Uitvoering

132

89

132

89

06 Beheer buitenruimte

132

89

132

89

Handhaving Milieu-auto

63

42

63

42

07 Veiligheid en handhaving

63

42

63

42

ICT

896

670

896

670

Facilitair

100

-8

100

-8

08 Burger en bestuur

996

662

996

662

Totaal bedrijfsmiddel

1.191

793

1.191

793

Onderhoud

Inverdan

6.625

0

6.625

0

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

6.625

0

6.625

0

Civiele kunstwerken

2.150

3.622

2.150

1.642

Groen en Speelplaatsen

3.100

2.196

0

0

Waterhuishouding

700

631

0

0

Wegen en verkeer

14.650

13.453

5.250

2.530

06 Beheer buitenruimte

20.600

19.902

7.400

4.172

Totaal onderhoud

27.225

19.902

14.025

4.172

Tarieven

Handhaving auto's Parkeren

105

60

105

60

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

105

60

105

60

Riolen

15.000

13.260

15.000

13.005

06 Beheer buitenruimte

15.000

13.260

15.000

13.005

Totaal tarieven

15.105

13.321

15.105

13.065

Vervanging

Integraal Huisvesting Plan

6.344

5.742

6.344

2.630

Primair Onderwijs

50

0

50

0

Voortgezet Onderwijs

2.936

2.640

2.936

2.640

Sportvelden

1.505

1.338

1.437

1.338

Sporthal midden

3.750

3.330

3.750

2.833

Sporthal de Vang

344

312

344

312

Zwembaden

1.115

802

715

685

03 Maatschappelijke voorzieningen

16.044

14.165

15.576

10.438

Cultuurhuis

200

548

200

548

Kiosken

0

0

0

0

Winkels overbouwing Provinciale weg

720

704

720

704

Levensduur verlengend onderhoud Vastgoed

1.271

1.133

1.271

1.133

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

2.191

2.385

2.191

2.385

Wilhelminasluis

65

67

65

67

Zaanbrug

5

5

5

5

06 Beheer buitenruimte

70

72

70

72

Totaal vervanging

18.305

16.622

17.837

12.895

Totaal investeringen

61.826

50.638

48.158

30.925

Programma 

Productgroep of investeringsproject 

Netto investering

Begroot

Realisatie

InvesteringsFonds

OBS Saendelft

790

105

07 Jeugd en onderwijs

790

105

 Sport in de Omzoom

1.235

1.178

09 Sport en recreatie

1.235

1.178

Totaal Investeringsfonds

2.525

1.282

Totaal investeringen + fonds

50.383

32.208

Toelichtingen

Bedrijfsmiddelen - ICT
In 2015 zijn er ten opzichte van de initiële begroting twee extra investeringsaanvragen gedaan voor de noodstroomvoorziening en de beveiliging van het steunpunt aan de Serooskerkestraat. Beide trajecten zijn in de voorbereiding vertraagd maar zullen in 2016 gerealiseerd worden.

Onderhoud – Inverdan
Voor Inverdan West zijn geen investeringswerkzaamheden aan uitgevoerd. Voor eem nadere toelichting wordt verwezen naar de Actualisatie Inverdan 16.1 en het Meerjaren Perspectief Grondzaken 16.1.
Onderhoud – Integraal over alle producten Civiel / Groen&Spelen / Waterhuishouding / Wegen&Verkeer.

Ten aanzien van de investeringen voor de openbare ruimte heeft in 2015 een onderbesteding plaatsgevonden. Vanwege het integrale karakter van de investeringen heeft een vertraging direct gevolgen voor de bestedingen op het gebied van riolering, verkeer/wegen en openbaar groen. Zes projecten (Elektrabuurt, Havenbuurt, Oranjestraat-Krugerstraat, Pieter Ghijsenlaan, Russische buurt fase 1 en Vincent van Goghweg) zijn in 2015 niet in uitvoering gekomen. Vier projecten (Kalf, Koninginnebuurt, Neptunuslaan en Poelenburg west 1+2) zijn vertraagd en later dan gepland in uitvoering gekomen. De vertraging  wordt veroorzaakt door uiteenlopende oorzaken zoals dat er meer tijd is voor de afstemming met belanghebbenden, onvoorziene scopewijzigingen tijdens de ontwerpfase en afstemmingsproblemen met andere projecten om te komen goede tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de uitvoering van projecten.  Hoewel met dergelijke tegenvallers in de (over-)planning van het  meerjareninvesteringsplan rekening wordt gehouden, blijkt dit voor 2015 onvoldoende te zijn geweest om voornoemde vertraging te kunnen opvangen.
Op het product Kunstwerken&Civiel heeft een overbesteding plaatsgevonden. Dit is deels veroorzaakt door de overplanning die wordt toegepast. In het proces is te laat bijgestuurd om op 100% van het plafond uit te komen. Daarnaast hebben op diverse projecten scopewijzigingen plaatsgevonden omdat het noodzakelijk was de projectomvang uit te breiden dan aanvankelijk voorzien.
Er zijn meer inkomsten in 2015 gerealiseerd dan was voorzien met het opstellen van het meerjareninvesteringsplan 2015-2018. Binnen de inkomsten  is circa  2000 subsidie van andere overheden om beleidsdoelstellingen gelijktijdig met het vervangen van de openbare ruimte te realiseren. Dit is conform hetgeen voor 2015 is begroot. De overige deel zijn interne bijdragen van andere programma’s zoals het Investerings Fonds.

Tarieven – Riolen
Bij de Narap 2015 is het bestedingsplafond naar beneden bijgesteld. Uiteindelijk is hier een lager bedrag tot besteding gebracht. Buiten de genoemde oorzaken bij integrale projecten voor de onderbesteding, speelt bij de riolering nog mee dat voor bepaalde projecten er een relatie ligt met het dijkverbeteringsprogramma van het hoogheemraadschap. Gelet op de voortgang op dit programma is het niet mogelijk gebleken om deze projecten tot uitvoering te brengen.

Vervanging – Primair onderwijs IHP
De afwijking wordt verklaard door koerswijzigingen in het IHP waarvan de belangrijkste de reset van de Toermalijn betreft en de keuze voor een nieuwe Locatie (1.050). Daarnaast zijn de voorbereidingskosten van projecten die van koers gewijzigd zijn, waaronder Dynamica XL ten laste van de exploitatie gebracht (115).   Doordat besluitvorming over  H. Gorter,  MFA Rosariumgebied en H.Gorter (Smitstraat)  pas bij de begroting heeft plaatsgevonden , is  er sprake van een iets  lagere realisatie in 2015. Al deze zaken zijn financieel en tekstueel terug te vinden in de Actualisatie IHP 16.1.

Vervanging – Voortgezet onderwijs
Een deel van de geplande investeringen zijn vertraagd en zullen in 2016 worden uitgevoerd

Vervanging - Sporthal midden
Tot nu toe verloopt de bouw  volgens planning. De verwachte oplevering van het Topsportcentrum is juli 2016.

Vervanging – Zwembaden
In 2015 is nog geen besluit over de beoogde renovatie genomen; diverse noodzakelijke onderzoeken en verkenningen zijn uitgevoerd; deze kosten bestaan uit procesleiding en onderzoeken onderhoud, nulmeting renovatie, instandhouding fundering en behoefte- en configuratievarianten zwembad De Slag.
Vervanging – Cultuurhuis
Bij de begroting werden de rekeningen van de architect grotendeels pas verwacht in 2016. De deelfacturen van de architect zijn voor een deel al in 2015 gefactureerd.
Het betreft hier een verschuiving naar voren. De gerealiseerde kosten voor de architect m.b.t. het voorlopig ontwerp plus (VO+) blijven verder binnen beschikbaar budget.
Vervanging – Levensduur verlengend onderhoud Vastgoed
Het grootste deel van de realisatie heeft betrekking op de renovatie van het zwembad ‘De Zaangolf (1.000). De oorspronkelijke raming voor deze investering was 500. De budgetoverschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door extra investeringen die hier gedaan zijn in het kader van verduurzaming/energiebesparing. Voor diverse andere panden geldt dat onderhoudswerkzaamheden uit de oorspronkelijke raming voor 2015 doorschuiven naar 2016 of daaropvolgende jaren.
Investeringsfonds
Voor een toelichting op het Investeringsfonds wordt verwezen naar het MPG 16.1, bijlage Investeringsfonds.