4   Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën.

(bedragen x1.000)

31-12-2015

31-12-2014

Grond- en hulpstoffen gespecificeerd naar:

  - niet in exploitatie genomen bouwgronden

4.564

9.874

  - overige grond- en hulpstoffen

0

56

Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie

9.112

15.972

Voorziening gebiedsontwikkeling

-6.136

-8.674

Gereed product en handelsgoederen

7.722

7.150

Totaal

15.263

24.377

Toelichting
Het saldo van de voorraden betreft hoofdzakelijk de complexen van het grondbedrijf. De mutaties worden  enerzijds in onderstaande tabellen en op het programma Grondzaken en Gebiedsontwikkeling toegelicht en anderzijds zijn nadere specificaties van de vermeer- en verminderingen te vinden in paragraaf 3.7 Grondbeleid.

(bedragen x1.000)

Omschrijving

Boek-waarde 31-12-2015

Geraamde kosten 2015 t/m eindjaar

Geraamde opbrengsten 2015 t/m eindjaar

Geraamd eind resultaat

Contante waarde 31-12-2015

Verwacht eindjaar

Inverdan

-5.995

59.670

-50.186

3.490

2.839

2021

Noorderwelf

3.159

7.643

-10.977

-175

-133

2024

Zaan/IJ

1.029

5.480

-6.509

-1

-1

2018

Gebied Zuidoost

2.158

2.449

-4.655

-47

-42

2022

Noordzeekanaal Gebied

11.274

45.272

-51.311

5.235

2.631

2035

Gebied Noordwest

6.254

29.571

-35.061

764

525

2024

Voorziening

-6.136

Planafsluiting(en)

389

Totaal

12.133

150.085

-158.698

9.266

5.818

(bedragen x1.000)

Boekwaarde 31-12-2015

Geraamde kosten 2015 t/m eindjaar

Geraamde opbrengsten 2015 t/m eindjaar

Geraamd eind resultaat

Contante waarde 31-12-2015

Grondexploitaties

9.723

124.334

-124.425

9.632

6.136

Exploitatieovereenkomsten

-1.000

16.959

-16.308

-348

-303

Planafsluitingen

389

Subtotaal bouwgrond in exploitatie

9.112

141.293

-140.732

9.284

5.833

Grondexploitaties in voorbereiding

6.918

0

-6.918

0

0

Exploitatieovereenkomsten in voorbereiding

-2.354

2.361

-25

-18

-14

Subtotaal bouwgrond niet in exploitatie

4.564

2.361

-6.943

-18

-14

Voorziening

-6.136

Subtotaal bouwgrond

7.541

143.654

-147.675

9.266

5.818

Projecten

0

6.431

-6.431

0

0

Handelsvoorraden grond

4.592

0

-4.592

0

0

Totaal

12.133

150.085

-158.698

9.266

5.818

Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de toelichting op Programma 4 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkelingen en paragraaf 3.7 Grondbeleid. De aard en omvang van de waardeverminderingen op de complexen wordt toegelicht in het MPG 16.1.