9      Bestemmingsreserves

(bedragen x1.000)

CLS

31-12-2014

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2015

Actieplan Jeugdwerkloosheid

B2

224

0

-224

0

Basisregistratie.+digitalisering

B1

387

0

-387

0

Bestemmingsplannen/HBT

B1

181

0

-181

0

Bijdragen Monumenten

B2

140

0

-140

0

Bodembeheer

B2

4.991

476

-63

5.403

Buurt Sportcoaches

B2

177

0

0

177

Cofinanciering Hembrugterrein

A2

690

0

-117

573

Combinatiefuncties

B2

1.190

0

-263

927

De Fabriek (voormalig ISV)

C1

120

0

-10

110

De Omzoom

B2

816

0

-171

645

Duurzaamheidfonds

B2

6.181

45

-1.420

4.805

Fonds Beeldende Kunst

B3

215

0

-35

180

GAF 2009/2011

A2

654

0

0

654

Hembrugterrein (Van Geel)

B1

242

0

75

317

Herindicatie 2015

B1

1.400

0

0

1.400

Herplant bomen

B1

0

245

0

245

Herstructurering Baanstede

B1

0

1.652

0

1.652

ICT BOR, CBM, HRM, DMS

B1

0

387

0

387

Infrastructurele werken

B1

247

359

-170

435

Inrichting Cultuurcluster

B2

990

0

0

990

Inrichting Nieuw Stadhuis

C1

346

13

-142

217

ILG

B1

900

168

0

1.067

Investeringsfonds

A2

18.840

33.759

-16.020

36.579

Jongerencentrum Adelft

B1

165

0

0

165

Klimaatprogramma

B1

500

0

-125

375

Luchtkwaliteit

B2

240

0

0

240

Nat. Actieplan Sport & Bewegen

B2

114

0

0

114

Nieuw Stadhuis

C1

7.966

0

-5.228

2.738

Nog te bestemmen resultaat

A2

4.246

3.382

-4.245

3.383

Noorderwelf

B1

47

0

-25

22

Openbare Ruimte

B3

2.498

0

-350

2.147

Participatiemiddelen

A2

40

0

0

40

Popactiviteiten "De Flux"

B2

0

108

0

108

PRI-Egalisatie

B2

927

0

-48

879

Regionaal werkbedrijf

B2

0

578

0

578

Sport a fonds perdu

B2

5.493

220

-522

5.191

Strategisch Groenproject

B1

596

81

0

677

Synagoge Zaandam

B1

0

300

0

300

Versn.afsch.maatschappelijk nut

B3

24.339

0

-24.000

339

Voetpad Guisveld

B2

34

0

-34

0

Wachtgelden bestuur

A1

170

175

0

345

WAP Poelenburg

B2

1.186

0

-126

1.059

Werkgelegenheidsprojecten

A2

1.000

1.047

0

2.047

Woonschepen

B2

103

0

-50

53

Zaanverbinding

A2

180

90

0

270

Zijkanaal D -kadevoorzieningen

B2

275

0

-18

257

ZMOP2 Fonds Fysiek

B2

130

66

0

196

ZMOP2 Fonds Fysiek/bedr.

B2

26

0

-26

0

Totaal

89.202

43.150

-54.066

78.285

Classificatie:
A1   Schommelingen in tarieven, niet specifiek te besteden.

A2   Gereserveerde gelden voor nog niet in uitvoering genomen plannen. Deze reserves zijn vrij besteedbaar omdat het doel van de reserve gewijzigd kan worden zonder dat dit tot een gat in de begroting leidt.
B1   Gereserveerde gelden voor gedeeltelijk in uitvoering opgenomen plannen. Dit kunnen ook meerdere losstaande plannen zijn, welke deels gebonden en deels vrij zijn.
B2   Gereserveerde gelden voor plannen die al in uitvoering zijn genomen. Zodra de plannen verder in uitvoering zijn, wordt de reserve meer gebonden. Het doel van de reserve kan dan niet meer zonder financiële consequenties gewijzigd worden.
B3   Reserves die als (structureel) dekkingsmiddel in de lopende meerjarenraming zijn opgenomen. Vaak zal na de scope van de meerjarenraming de reserve nog steeds als dekkingsmiddel dienen, terwijl de reserve niet meer gebonden is.
C1   In artikel 59 van het BBV is bepaald dat alle investeringen met economisch nut geactiveerd dienen te worden (bruto methode). De hieraan gekoppelde reserves zijn altijd volledig gebonden omdat zonder deze reserve de dekking voor kapitaallasten wegvalt.

Toelichting

Het totaal van de bestemmingsreserves ultimo 2015 bedraagt € 78.285.000 hetgeen een afname is van € 10.916.000 ten opzichte van 2014.

De belangrijkste mutaties in de bestemmingsreserves betreffen:

  • In 2015 zijn nieuwe reserves gevormd voor Popactiviteiten “De Flux”, Synagoge Zaandam, Regionaal Werkbedrijf.  Herstructureringskosten Baanstede en Herplant bomen;
  • Bij de bestemming van het resultaat 2014 is besloten € 3,4 miljoen toe te voegen aan de reserve Nog te bestemmen jaarrekeningresultaat ten einde in te zetten voor incidentele knelpunten in de MJB 2016-2019;
  • In het boekjaar zijn de reserves Actieplan Jeugdwerkloosheid, Voetpad Guisveld , Bijdragen monumenten en Bestemmingsplannen/HBT opgeheven;
  • De reserve Basisregistratie+digitalisering is opnieuw ingesteld als reserve ICT BOR, CRM, HRM, DMS;
  • Het saldo van het investeringsfonds (P4, P6, P9) gestegen hetgeen  deels samen hangt  met een vertraging van projecten (o.a. IKEA, Hembrugterrein en IHP (integraal huisvestingsplan onderwijs).