Stadsregio Amsterdam

Amsterdam

Gemeenschappelijke regeling

(bedragen x € 1.000)

Openbaar belang

Toezichtsregime

Gemiddelde

De Stadsregio Amsterdam (SRA) heeft als doel het, door samenwerking van gemeenten, oplossen van regionale problemen en benutten van regionale kansen in de regio Amsterdam

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Wethouder Straat is lid van het DB, plaatsvervanger door wethouder Emmer

Aandelenkapitaal

€ 0,00

Leningen/garantstellingen

€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 334,00

Stemverhouding: 11.3%

(Markt) ontwikkelingen

De Stadsregio Amsterdam verkeert in een overgangsfase van de ‘oude’ WGR-Plus met diverse wettelijke taken op het gebied van Verkeer & Vervoer, Wonen en Jeugdzorg naar de Vervoerregio Amsterdam-Almere. Deze overgang zal zich in 2015-2016 voltrekken. Deel van dit proces is dat de Verkeer & Vervoertaken organisatorisch formeel losgekoppeld worden van andere thema’s in de regionale samenwerking, op basis van een vereiste vanuit de wetgeving hieromtrent. De ontwikkeling van de Vervoerregio, met deelname van partijen die niet bij de Stadsregio zijn aangesloten (provincies, andere gemeenten) is een complexe opgave die zorgvuldig wordt vormgegeven. Tegelijkertijd heeft de Stadsregio op het gebied van Verkeer & Vervoer al veel ervaring en een goed team die de basis vormen voor de ‘nieuwe’ Vervoerregio. Het gaat in die zin meer over een ‘doorontwikkeling’ dan om het opzetten van een geheel nieuwe organisatie.
De andere beleidsthema’s vormen nu onderwerp van gesprek in de regio. De jeugdzorg is al per 1 januari 2015 naar gemeenten gegaan, de discussie over de samenwerking op thema’s als Wonen en Economie vindt momenteel plaats en zal naar verwachting in 2015-2016 tot besluitvorming leiden. De risico’s hierbij zijn beperkt: het zijn thema’s waarbij de inzet van de Stadsregio beperkt is, en gefinancierd vanuit de bijdragen vanuit gemeenten.

Financiële positie

01-01-2014

31-12-2014

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 22.308,00

€ 24.608,00

Vreemd vermogen

€ 2.394,00

€ 4.253,00

Resultaat

€ 229,00