Ontwikkelingen

De nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regeling en actief toezicht vanuit de provincie
Op 1 januari 2015 is de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) gewijzigd. De wijzigingen komen mede op verzoek van gemeenteraden en colleges om beter grip en sturing te hebben op de samenwerking. Het gaat er bijvoorbeeld om dat de termijn voor de behandeling van de begroting van de gemeenschappelijke regeling wordt opgerekt. Zo ontstaat er ruimte voor een beter proces waarbij de raad kan sturen op zowel de kaders vooraf, als op de begroting zelf. Ook zijn er wijzigingen in de wijze van samenstelling van het bestuur en de informatie en verantwoordingsplicht van het bestuur. In de raadsinformatiebrief “Status wijzigingen gemeenschappelijke regelingen aan de nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen” wordt weergegeven welke gemeenschappelijke regelingen wel en welke nog niet aan de WGR voldoen. Het niet tijdig voldoen aan de nieuwe Wet Gemeenschappelijk Regelingen heeft als gevolg dat AB- en DB-besluiten het risico lopen dat die vernietigd kunnen worden. Er zijn echter geen partijen die hier belang bij hebben. Onbevoegd genomen besluiten kunnen achteraf worden bekrachtigd.

Toezicht provincie op gemeenschappelijke regelingen
De provincie Noord-Holland gaat vanaf 1 januari 2015 het toezicht op gemeenschappelijke regelingen actief oppakken. Dit betekent:

  • dat de provincie zich een oordeel zal vormen over de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling en de bevindingen hiervan kenbaar zal maken aan de gemeenschappelijke regeling
  • dat verzoeken tot uitstel van het later indienen van de jaarrekening (15 juli) en begroting (1 augustus) niet gehonoreerd zullen worden door de provincie
  • dat het niet tijdig ontvangen van de jaarrekeningen en/of begroting van de gemeenschappelijke regeling in beginsel zal leiden tot preventief toezicht.

Dit betekent dat de begroting van de gemeenschappelijke regeling en de daarop betrekking hebbende wijzigingen vooraf de goedkeuring van de provincie nodig hebben.