Recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer

Uitgeest

Gemeenschappelijke regeling

(bedragen x € 1.000)

Openbaar belang

Toezichtsregime

Gemiddelde

Het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) is een samenwerkingsverband van twaalf omliggende gemeenten en de provincie Noord-Holland. Het zet zich in voor: - het verzekeren van een evenwichtige ontwikkeling van de recreatie en de watersport op en rondom het meer en aangrenzende gebieden; - het tot stand brengen, bewaren en onderhouden van het landschap en een evenwichtig natuurlijk milieu dat is afgestemd op het onder bovenstaande geformuleerde

Bestuurlijk belang

Financieel belang

AB bestaat uit 8 bestuursleden. Zaanstad mag één bestuurslid benoemen. AB beslist op basis van meerderheid van stemmen. Wethouder Vissers-Koopman is lid van het AB, plaatsvervanging door wethouder Verschuren

Aandelenkapitaal

€ 0,00

Leningen/garantstellingen

€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 264,00

Stemverhouding: 12.5%

(Markt) ontwikkelingen

Het reguliere programma voor 2015 is voor het grootste deel conform begroting uitgevoerd. Bij het incidentele programma zijn er twee speerpunten voor de uitvoering van het programma van het recreatieschap: (1) het uitvoeren van het geplande groot onderhoud, en (2) het programma om d.m.v. bezuinigingen, omvormingen en inkomstenwerving evenwicht te creëren tussen de lasten en baten van het recreatieschap op de lange termijn.
Er is veel energie gestoken in de werving en selectie van een exploitant voor  Het Erfgoedpark De Hoop. Helaas is de realisatie van het beoogde Park Oudgeest uiteindelijk mislukt omdat er geen meerderheid voor bleek in de gemeenteraad van Uitgeest. In juni 2015 is het rapport “Naar een duurzame instandhouding van het RAUM” door het bestuur vastgesteld en aan de participanten toegezonden voor commentaar. Er wordt ook gekeken naar de begrenzing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Nu is bijna het hele werkgebied van het RAUM begrensd binnen de NNN. Dit beperkt recreatieve ontwikkelingen, terwijl deze status vanuit de natuurdoelstelling niet overal noodzakelijk is.

Financiële positie

01-01-2015

31-12-2015

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 1.315,00

€ 1.412,00

Vreemd vermogen

€ 919,00

€ 439,00

Resultaat

€ 0