Recreatieschap Twiske-Waterland

Zaanstad

Gemeenschappelijke regeling

(bedragen x € 1.000)

Openbaar belang

Toezichtsregime

Gemiddelde

- het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling in de openluchtrecreatie - in samenhang met de vorenstaande tot stand brengen en bewaren van een evenwichig natuurlijk milieu - het tot stand brengen en duurzaam in stand houden van het specifieke en gedifferentieerde karakter van het landschap door bescherming, ontwikkeling en consolidatie van de waarden die het in zich draagt

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Het DB bestaat uit de voorzitter en tenminste vier leden, aan te wijzen door het AB zijn midden. Het lid dat is benoemd door de gemeente Zaanstad heeft vier van de 28 stemmen in het algemeen bestuur. Besluitvorming in het AB over financiële jaarstukken met betrekking tot de participantenbijdrage vindt plaats op basis van een gewogen stemrecht, waarbij Zaanstad 4 van de 28 stemmen heeft. Besluitvorming in het AB over het overige beleid en uitvoering van het programma vindt plaats op basis van een gewogen stemrecht, waarbij Zaanstad 5 van de 40 stemmen heeft. Wethouder Vissers-Koopman is lid van het AB, plaatsvervanging door wethouder Verschuren

Aandelenkapitaal

€ 0,00

Leningen/garantstellingen

€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 198,00

Stemverhouding: 12.5%

(Markt) ontwikkelingen

Het programma voor 2015 is voor het grootste deel conform planning uitgevoerd. In 2015 is veel aandacht besteed aan de Twiske Poort. Door vandalisme zijn de opstallen afgebrand. Er worden nieuwe opstallen gerealiseerd met hulp van de verzekering. Door een zware zomerstorm is het festival Welcome to the Future afgelast waardoor het schap veel inkomsten mist. De werving van een derde groot festival is eind 2015 ingezet. Het schap spreekt met verschillende kandidaten. Het evenement Lente Kabinet is 2 daags georganiseerd.
In 2015 is de oude visie van Het Twiske uit 2009 herijkt. De nieuwe visie is toegezonden aan de participanten en wordt in 2016 uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Belangrijk onderdeel van het uitvoeringsprogramma is het duurzaam in stand houden van het recreatiegebied door het dichten van het 'gat' in de begroting. Hiervoor zal het uitvoeringsprogramma kaders stellen voor de ontwikkeling en exploitatie van Twiske poort, het Kure Jan Strand en het Doesstrand. Dit heeft als doel het verbreden van het recreatieve aanbod en het werven van inkomsten.
Het jaar 2015 bij Waterland heeft vooral in het teken gestaan van de realisatie van het Sloepennetwerk en het Wandelroutenetwerk. In het project Markermeerdijk is in het eerste halfjaar veel energie gestoken. Bureau Vista heeft een blauwdruk gemaakt voor het meekoppelen voor wandelen en fietsen op een nieuwe dijk. In het kader van deRecreatiemonitor is een teller geplaatst op de Markermeerdijk, zodat meer inzicht wordt verkregen in hoeveel recreanten er werkelijk gebruik maken van de dijk. Er is een nieuw boerenlandpad gerealiseerd bij Beetskoog.

Financiële positie Twiske

01-01-2015

31-12-2015

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 2.558,00

€ 2.481,00

Vreemd vermogen

€ 227,00

292,00

Resultaat

€ 87,00-

Financiële positie Waterland

Eigen vermogen

€ 1.832,00

€ 1.817,00

Vreemd vermogen

€ 72,00

€ 49,00

Resultaat

€ 398,00-