Collegeonderzoeken (213a-audits)

Follow up audit Subsidieverstrekking (17 juli 2012)

Nr.

Aanbeveling

Sector/
proceseigenaar

Stand van zaken
Jaarrekening 2014

Stand van zaken Jaarrekening 2015

2

Vraag instellingen in hun verantwoording (jaarverslag) een duidelijk overzicht op te nemen van afgesproken prestatie – geleverde prestatie – verklaring bij afwijking.

Proceseigenaar uitgaande subsidies

Op koers

Gerealiseerd

3

Geef opdracht tot het uitvoeren van een onderzoek naar de meeste optimale vorm(en) van sturen en beheersen van gesubsidieerde instellingen.

Proceseigenaar uitgaande subsidies

Op koers

Op koers

8

Richt het proces ‘Ontwikkelen subsidieregeling’ in, zodat beleidsregels op een eenduidige manier tot stand komen.

Proceseigenaar uitgaande subsidies

Op koers

Gerealiseerd

9

Geef vervolgens opdracht aan de lijn om de beleidsregels aan te scherpen of, bij het ontbreken hiervan, op te stellen.

Proceseigenaar uitgaande subsidies

Op koers

Op koers

Toelichting:

2

Dit is onderdeel van beschikking en uitvoeringsovereenkomst.

3

In het kader van risicomanagement wordt onderzocht of dit kan worden ingericht zoals het toezicht op verbonden partijen.

8

Meegenomen bij de herinrichting van het proces en nieuw systeem.

9

Heeft aandacht, op onderdelen zijn beleidsregels al aangescherpt.

Follow up audit Programma Economie (17 oktober 2013)

Nr.

Aanbeveling

Sector/
proceseigenaar

Stand van zaken
Jaarrekening 2014

Stand van zaken
Jaarrekening 2015

1

Laat het DO een besluit nemen om de Zaanse beleidscyclus daadwerkelijk (verplicht) toe te passen.

Concern-ondersteuning

Op koers

Bijsturen

Toelichting:

1

Er moet opnieuw gekeken worden of de huidige Zaanse beleidscyclus nog wel voldoet nu beleid meer en meer tot stand komt door middel van co-creatie met maatschappelijke partijen, vaak in meerdere, kort-cyclische ontwikkelstappen.

Audit evaluatie effectiviteit subsidies (7 november 2013)

Nr.

Aanbeveling

Sector/
proceseigenaar

Stand van zaken
Jaarrekening 2014

Stand van zaken Jaarrekening 2015

6

Richt op SharePoint een pagina in met tools die bij evaluaties gebruikt kunnen worden

Proceseigenaar uitgaande subsidies

Op koers

Op koers

10

Ondersteun het gezamenlijk leren in de lijn. Stimuleer gezamenlijk leren. Diverse ontwikkelingen kunnen aanleiding geven om te evalueren. De evaluaties stimuleren het lerend vermogen van de organisatie. Stimuleer dit onder andere door het werken met multidisciplinaire projectteams.

Business Control

Bijsturen

Op koers

11

Borg de uitvoering van de kwaliteit van de evaluaties. Voer intern het gesprek over de werking van de beleidstheorie en de resultaten van de evaluatie. Vervul hierbij een kritische rol.Leg afspraken over de uitvoeringen van evaluaties vast in afdelingsplan / RGA’s.

Business Control

Bijsturen

Op koers

Toelichting:

6

Een centrale omgeving voor tools wordt meegenomen bij de control- en leer-instrumenten.

10

De reorganisatie van de sector Control is met name ook gericht op de verbetering van de aansluiting op de lijn.

11

De implementatie van de Strategie op Control impliceert ook het vernieuwen en verbeteren van control- en leer-instrumenten.

Effectiviteit van Bezuiniging 2011-2014 (maart 2015)

Nr.

Aanbeveling

Sector/
proceseigenaar

Stand van zaken
Jaarrekening 2015

1

Evalueer alle nieuwe relevante bezuinigingsmaatregelen. Laat de eigenaar van de maatregel aantonen dat de maatregel is behaald. Een maatregel is pas ‘gereed’ wanneer deze financieel en beleidsmatig is behaald.

Control

Op koers

2

Organiseer bij het opstellen van nieuwe bezuinigingsmaatregelen voldoende tegenkrachten, zodat het plan realistisch en uitvoerbaar is. Maak een businesscase dynamisch, verwerk nieuwe externe ontwikkelingen en meldt de
hoofdlijnen in de P&C documenten.

Control

Op koers

Toelichting

1.

Doordat er minder/ niet bezuinigd hoeft te worden is de doorontwikkeling van de bezuinigingsmonitor minder hoog geprioriteerd. Voor de toekomstige bezuinigingsmaatregelen wordt een richtlijn/ kader geschreven  het opstellen en monitoren van bezuinigingsmaatregelen.

2.

Idem 1

Erfgoedbeleid Zaanstad (oktober 2015)

Nr.

Aanbeveling

Sector/
proceseigenaar

Stand van zaken
Jaarrekening 2015

1

Maak één, brede erfgoedvisie waarin alle beleidsonderdelen van cultuurhistorisch erfgoed zijn vertegenwoordigd (monumenten, archeologie, cultuurhistorisch landschap/historische geografie, immaterieel erfgoed). Dit betekent dat de huidige erfgoedvisie, die hoofdzakelijk betrekking heeft op monumenten en immaterieel erfgoed, moet worden aangevuld. Neem als inspirerend voorbeeld het erfgoedbeleid van de gemeente Bergen op Zoom of dat van Rheden.

Vakberaad Erfgoed

Gerealiseerd

Breid tegelijkertijd het Vakberaad Erfgoed uit met een medewerker archief (immaterieel erfgoed) en de Netwerkontwikkelaar Landschap.

Vakberaad Erfgoed

Gerealiseerd

2

Maak één iemand eindverantwoordelijk voor de regie op de uitvoering van de gehele (en verbrede) erfgoedvisie. Deze strategische coördinatiefunctie verbindt beleid en uitvoering, organiseert de afstemming intern en coördineert de contacten met alle relevante externe partijen.

Directeur Stedelijke Ontwikkeling

Gerealiseerd

3

Maak het van de erfgoedvisie afgeleide uitvoeringsprogramma concreet. Geef per activiteit aan wie wat wanneer moet doen en maak een capaciteitsplanning per activiteit. Zet de noodzakelijke verbreding van het erfgoedbeleid alvast in gang met behulp van het uitvoeringsprogramma.

Stuur vervolgens actief op de realisatie van het uitvoeringsprogramma: kijk ten minste 2 keer per jaar in het Vakberaad Erfgoed terug naar wat er wel en niet is uitgevoerd en analyseer afwijkingen op de planning.

Vakberaad Erfgoed

Gerealiseerd

4

Bedenk en realiseer passende interventies (bijvoorbeeld een workshop met netwerkontwikkelaars) om intern de zichtbaarheid van Team Erfgoed (inclusief archief) te vergroten en om de (potentiële) synergie met aanpalende beleidsterreinen onder de aandacht te brengen om daarmee de interne samenwerking te versterken en de benutting van erfgoed als inspiratiebron (doelstelling 1) te vergroten.

Vakberaad Erfgoed

Op koers

5

Zorg ervoor dat de basis van het erfgoedbeleid zo snel mogelijk op orde komt (doelstelling 2). Stel de inventarisaties op van nog ontbrekende categorieën (o.a. negentiende eeuwse houtbouw en wederopbouw) en realiseer de daaruit volgende aanwijzing van monumenten. Maak tevens een gemeentebrede lijst van beeldbepalende panden en zorg voor verankering hiervan in de bestemmingsplannen. Stel in samenwerking met stedenbouw beleid op voor de historische lintbebouwing.

Team Monumenten

Op koers

Toelichting:

1

  1. Erfgoedvisie is gemaakt en vastgesteld in december 2015
  1. Vakberaad is per 1 januari 2016 uitgebreid.

2

De netwerkontwikkelaar erfgoed is verantwoordelijk voor de hele brede visie

3

Een nieuw uitvoeringsprogramma is vastgesteld per 1 jan 2016

4

Gedurende het jaar 2016 wordt hieraan gewerkt.

5

Tijdelijk is er extra inhuur voor aanwijzen monumenten en per 1 jan 2016 een extra fte om deze basis op orde te krijgen. 

Follow up audit toezicht verbonden partijen (februari 2015)

Nr.

Aanbeveling

Sector/
proceseigenaar

Stand van zaken
Jaarrekening 2015

1

Stel een plan van aanpak op voor de (verdere) implementatie van de nieuwe Nota Verbonden Partijen. Laat het plan vaststellen door directeur Bedrijfsvoering.

Concerncontroller

Op koers

2

Stel een richtlijn op voor dossiervorming per verbonden partij.

Concerncontroller

Op koers

3

Borg dat (na verkiezingen) een nieuw college tijdig vertrouwd wordt gemaakt met het Handboek Bestuurlijke Vertegenwoordiging.

Concerncontroller

Gerealiseerd

Toelichting

1

Voor het implementeren van de nieuwe nota is geen plan van aanpak opgesteld. De acties worden uitgevoerd. Het resultaat is de huidige paragraaf VP bij jaarrekening en begroting.

2

Hier wordt nog aan gewerkt. Stukken kunnen in verschillende dossiers staan of zijn niet geschikt op breed te delen.

3

Waar van toepassing wordt in de staf met de portefeuillehouder besproken wanneer er sprake is van dubbele petten en andere (politieke) dilemma’s