Accountant

Aanbevelingen accountantsverslag bij jaarrekening 2014

Nr.

Aanbeveling

Sector/
proceseigenaar

Stand van zaken
Jaarrekening 2015

1

Verbonden Partijen: Neem aanvullende onderwerpen als solvabiliteit, liquiditeit, fiscale risico’s en claimrisico’s expliciet in de vragenlijsten op.

Control

Op koers

2

Verbeter het proces van het verrekenen van inkomsten (n.a.v. fout bij toerekening inkomsten thuiswonende kinderen)

Hoofd Services

Gerealiseerd

3

Richt een nieuwe procedure in voor het toekennen van boetes naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB).

Hoofd Services

Op koers

4

Onderbouwd vastleggen of een onttrekking voldoet aan het BBV, en of de onttrekking aan overlopende passiva inzake meerjarige projecten consistent wordt toegepast

Control

Gerealiseerd

5

De zaalhuur bij Hotel Inntel overschrijd de Europese aanbestedingsdrempel, deze is verzuimd te melden. Deze dienst wordt aanbesteed.

Facilitair

Op koers

6

Drie decentralisaties: spreek met samenwerkingspartners af over de wijze waarop omgegaan wordt met het afleggen van verantwoording over geleverde prestaties en over de handelingswijze in onvoorziene situaties, zoals budgetoverschrijdingen of het ontstaan van wachtlijsten. Dit is met name van belang omdat de gemeenten aangeeft geen solidariteitsafspraken te hebben gemaakt met de samenwerkende gemeenten met betrekking tot jeugdhulp. Gezien de onzekerheid over de vraagontwikkeling en de kosten van zorg is het raadzaam hierbij stil te staan en scenario’s te ontwikkelen.

Control

Op koers

7

Pas de inrichting van het proces inkomende subsidies zodanig aan dat de besteding van de subsidies gedurende de bestedingstermijn actief wordt gemonitord.

Proceseigenaar inkomende subsidies/

Gerealiseerd

8

Verbeteren van de VIC op complexere posten in de balans en hierop  aanpassen van werkprogramma’s.

Control

Op koers

Toelichting:

1

Zie follow up audit toezicht verbonden partijen

2

Toerekening inkomsten thuiswonende kinderen is niet langer relevant.

3

Voor Q2 staat een procesoptimalisatie gepland voor het gehele boeteproces nav de CRvB-uitspraken en nieuwe wetgeving.

4

Voor alle reserves en voorzieningen is er inmiddels een apart document waaruit blijkt of de reserve/ voorziening voldoet aan de BBV

5

Aanbesteding staat gepland voor Q1 2016

6

Zaanstad is constant in gesprek met de samenwerkingspartners op verschillende niveaus.

7

Het proces is op nieuw ingericht. Er kan beter gestuurd worden op data.

8

De werkzaamheden voor de controle van de balansposten zijn aangepast op basis van de aanbevelingen.