Gemeenschappelijke regeling Werkvoorziening Baanstede

Risicoprofiel
Baanstede heeft bij de risico-inventarisatie een hoog risicoprofiel gekregen vanwege de politieke gevoeligheid en het feit dat de gemeentelijke bijdrage hoog is, ook doordat er geen eigen vermogen meer is bij het werkvoorzieningsschap. Bestuurlijk gezien heeft Zaanstad 1 van de 9 stemmen in het bestuur, gerelateerd aan het aantal gemeenten dat deelneemt aan deze gemeenschappelijke regeling.

Ontwikkelingen

(Markt) ontwikkelingen

De gemeenten in Zaanstreek-Waterland hebben geen gedeelde visie over hoe zij de Participatiewet willen uitvoeren. Dit verschil in visie heeft gevolgen voor de wijze waarop de gemeenten vorm willen geven aan de transitie van Baanstede. Deze constatering heeft tot gevolg dat het dagelijks bestuur van Baanstede heeft geadviseerd niet verder te gaan met de uitvoering van het transitieplan. De gemeenteraad heeft op 17 december besloten (RB 2015/107, amendement 107A) om het transitieplan te stoppen. Daarnaast is besloten in 2016 in samenwerking met de regiogemeenten te streven naar ontvlechting van de gemeenschappelijke regeling. Indien blijkt dat ontvlechting in gezamenlijkheid niet tot de mogelijkheden behoort, zal Gemeente Zaanstad een voorstel agenderen om uit te treden vóór 31 december 2016.

Gemeente Zaanstad ziet de integrale werkvoorziening voor de uitvoering van de participatiewet als die organisatie waarin het werkgeversservicepunt, de leerwerkvoorziening en de voorziening voor beschut werk zijn samengevoegd onder resultaatgerichte aansturing. Dit zal resulteren in een nieuwe uitvoeringsorganisatie. In het eerst half jaar van 2016 wordt er door Gemeente Zaanstad gewerkt aan de kaders van deze nieuwe uitvoeringsorganisatie. Zie hierover verder programma 2.

Financiële positie

Baanstede heeft geen reserve, er is wel rekening gehouden met herstructureringskosten voor de transitie in de begroting. Tekorten bij de werkvoorziening ontstaan voornamelijk doordat de ontvangen gelden van het Rijk niet voldoende zijn om de medewerkers loon te betalen. Dit verschil loopt de komende jaren op.

Risico's

Het grootste risico is dat Baanstede geen reserve meer heeft om eventuele tegenvallers mee op te vangen (behoudens de WSW-cao verplichting). Hierdoor komen eventuele tegenvallers bovenop de begrote exploitatietekorten direct voor rekening van de negen deelnemende gemeenten. Dit risico (R469) is opgenomen in de gemeentebrede risico’s en weerstandsvermogen van gemeente Zaanstad.

De stemverhouding is onevenredig, iedere gemeente heeft één stem in het AB, terwijl Zaanstad rond de 48% bijdraagt in het tekort (verdeelsleutel is gebaseerd op aantal inwoners en aantal SW-medewerkers).

Een risico is dat gezamenlijke ontvlechting niet lukt, waardoor Gemeente Zaanstad zelf uittreedt waardoor Gemeente Zaanstad met hogere kosten wordt geconfronteerd

Beheersing

Maatregelen

  • Met de deelnemende gemeenten is periodiek ambtelijk overleg over beleid.
  • Belangrijke onderwerpen die in het Algemeen Bestuur worden besproken, worden zo mogelijk vooraf geagendeerd in het college van B&W van Gemeente Zaanstad.
  • Er is een ambtelijke financiële klankbordgroep, waar Baanstede gebruik van maakt bij het samenstellen van de begroting en bij het verbeteren van de informatievoorziening. Zaanstad neemt hier ook aan deel.