Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland

Risicoprofiel
Het risicoprofiel van de GGD is hoog. De bijdrage van gemeente Zaanstad in de gemeenschappelijke regeling is hoog terwijl gemeente Zaanstad beperkte invloed heeft in het Algemeen Bestuur. Iedere gemeente heeft één stem. Dit komt neer op een stemverhouding van 12% en een financiële bijdrage van 47% van het totaal. De activiteiten van de GGD raken de gezondheid van de burger, de maatschappelijke en publieke betrokkenheid is dan ook hoog.
De GGD valt onder de Wet Publieke Gezondheid uit 2008. Met de decentralisaties in het sociale domein zal een herijking van taken van de GGD plaatsvinden.

Ontwikkelingen

(Markt) ontwikkelingen

In 2015 is een nieuwe directeur aangesteld en het managementteam opnieuw ingericht en ingevuld. De GGD werkt nu aan de ontwikkeling van een nieuwe visie hoe de GGD op de ontwikkelingen in het sociale domein wil inspelen. Doel is een organisatie te zijn die kan meebewegen in de ontwikkelingen in het sociale domein en meerwaarde heeft voor de deelnemende gemeenten. In de visie wordt ook uitdrukkelijke aandacht besteed aan de governance. Gemeente Zaanstad kijkt en praat mee met dit nieuwe bestuur over de nieuwe visie. De nieuwe visie wordt in 2016 vastgesteld.
In 2015 zijn de meeste subsidies (90%) omgezet naar contracten. Jaarlijks worden de prestatieafspraken opnieuw met elkaar besproken en vastgelegd.
Met ingang van 1 januari 2016 is de GR gewijzigd omdat de Wet Gemeenschappelijke regeling dit vereist. Op dat moment wijzigt ook het aantal deelnemers van negen naar acht omdat de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang samen gaan.
Het voorzitterschap van het Algemeen Bestuur is nu nog in handen van Gemeente Zaanstad, dit gaat in april 2016 over naar gemeente Purmerend. Het Algemeen Bestuur komt 4 keer per jaar bij elkaar.

Financiële positie

De concept jaarcijfers 2015 zijn nog niet beschikbaar. Verwacht wordt dat de GGD, op totaalniveau, binnen de begroting 2015 zal blijven. Op 30 maart 2016 zijn de voorlopige jaarcijfers 2015 in het AB vastgesteld.

Risico's

  • De GGD heeft aangegeven tijd nodig te hebben om zich te ontwikkelen naar een meer flexibele organisatie. De externe omgeving vraagt echter nu al om deze flexibiliteit. Kan de GGD op tijd meebewegen?
  • De GGD is eigen risicodrager voor de WW. Bij bezuinigingen is er een frictiebudget binnen de GGD die dit op kan vangen. Voor de toekomst is het van belang dat nagedacht wordt hoe het personeelsbeleid eruit gaat zien. Gaat er gewerkt worden met een flexibele schil, waardoor het WW risico niet langer bij de GGD ligt? Hier zijn nog geen strategische beslissingen op genomen.
  • De stemverhouding is onevenredig, iedere gemeente heeft één stem in het AB.

Beheersing

Maatregelen

  • De contractmanager heeft 1x per 6 weken een overleg met het Management team van de GGD
  • Met de deelnemende gemeenten van de gemeenschappelijke regeling GGD is periodiek ambtelijk overleg over financiën en beleid. Bij dit overleg is de GGD aanwezig om onderwerpen toe te lichten. Het voorzitterschap van Gemeente Zaanstad van dit overleg wordt in juli overgedragen aan gemeente Purmerend
  • Strategische onderwerpen worden zo veel mogelijk vooraf geagendeerd in het college van B&W van Gemeente Zaanstad.