NV Huisvuilcentrale (HVC)

Risicoprofiel
Het risicoprofiel van de HVC is hoog. Dit wordt veroorzaakt door grote financiële belangen in de HVC van Gemeente Zaanstad via de gemeenschappelijke regeling AIJZ, onzekerheden over o.a. benutting verbrandingscapaciteit als gevolg van de recessie en de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs. Daarnaast participeert HVC in diverse consortia, waaronder Windmolenparken. De publieke en maatschappelijke betrokkenheid bij HVC zijn hoog, afvalverwerking raakt de burger. Onder “ontwikkelingen HVC” wordt hier nader op ingegaan.

Ontwikkelingen

(Markt) ontwikkelingen

Nieuwe aangepaste financiële structuur
Er wordt gewerkt aan een nieuwe financiële structuur waar de HVC in 2024 zelfstandig leningen kan aantrekken. Leningen die zijn gebaseerd op artikel 9 van de ballotageovereenkomst worden afgebouwd. Dit betreft dus gegarandeerde leningen waarbij de aandeelhouders hoofdelijk aansprakelijk zijn. De zogenaamde artikel 7 oftewel de niet- gegarandeerde leningen zullen volledig afgelost zijn in 2024.
Daarnaast is het van belang dat de HVC eigen vermogen opbouwt, gestreefd wordt naar 100-110 mln.in 2024.Komende jaren wordt dan geen dividend uitgekeerd en wordt er bezuinigd.
Uitbreiding Type 2 activiteiten
Onlangs zijn de type 2 activiteiten uitgebreid met een innovatief geothermieproject. Deze activiteiten zullen worden ondergebracht in een aparte dochteronderneming van de HVC die hiervoor wordt opgericht.  Hiervoor is een statutenwijziging nodig en zal een aparte ballotageovereenkomst worden opgesteld. Hiermee wordt vastgelegd dat aandeelhouders die niet deelnemen in deze activiteiten, niet de risico’s zullen dragen, maar ook niet zullen meedelen in de winst.
Investering Warmtenet
Deze activiteiten vallen onder artikel 9 activiteiten. Dit betreft dus gegarandeerde leningen waarbij de aandeelhouders hoofdelijk aansprakelijk zijn. Het is belangrijk dat de HVC deze investering doet om de HVC toekomstbestendig te laten zijn en blijven. Voor Gemeente Zaanstad betekent dit een extra garantstelling van € 2,8 mln.
Na jarenlang niet investeren, zal de HVC nu ook de noodzakelijke  vervangingsinvesteringen moeten doen om “niet stil te staan”.
Gemeenschappelijke regeling AIJZ

De gemeenschappelijk regeling AIJZ is nog niet aangepast aan de nieuwe Wet Gemeenschappelijke regelingen (WGR). Het is van belang dat deze regeling alsnog zo snel mogelijk wordt aangepast om de rechtsgeldige besluitvorming te borgen. Hiertoe worden nu snel stappen gedaan.

Financiële positie

Financiën

Na drie jaar van opeenvolgend  verlies (2011, 2012 en 2013) schrijft HVC ondanks voortdurende prijsdruk op afvalverwerking en energie vanaf 2014 weer zwarte cijfers. Dit  ondanks de voor HVC nog steeds matige economische omstandigheden. Dit is vooral te danken aan de forse ombuigingsmaatregelen. Het netto resultaat over 2014 bedroeg afgerond €5,1 mln. Deze lijn wordt gecontinueerd in 2015. Het netto resultaat over 2015 bedraagt € 13,5 mln..De verwachting voor 2016 is dat HVC wederom positieve cijfers zal schrijven.

Per 31 december 2015 is de stand van de gegarandeerde leningen voor de aandeelhouders A circa € 582 mln. Het aandeel van Zaanstad hierin (via AIJZ) is circa 9%.  In de AVA van 11 december 2015 is ingestemd door de aandeelhouders met financiële herstructurering. Dit houdt onder andere in om de leningen versneld af te lossen in de komende jaren. Het aflossen van de niet gegarandeerde leningen zal voor op de gegarandeerde leningen moeten gaan. Daarnaast is ingestemd door de aandeelhouders met projectfinanciering, het aanpassen van het dividendbeleid en met uitbreiding van het warmtenet Alkmaar.

Risico's

De risico’s die kunnen worden onderkend zijn ten eerste lagere verwerkingstarieven op bedrijfsafval door landelijke overcapaciteit en lagere energie-inkomsten als gevolg van lagere prijzen op de elektriciteitsmarkt. Daarnaast wordt als gevolg van de recessie door bedrijven minder afval geproduceerd. Dit draagt ook bij aan overcapaciteit bij de afvalbedrijven en leidt weer tot bovengenoemde lagere verwerkingstarieven.
Het risico dat de garantstelling aan AIJZ wordt aangesproken (R470) is opgenomen in het gemeentebrede risicomanagement en weerstandsvermogen van de gemeente Zaanstad
Onlangs zijn de type 2 activiteiten uitgebreid met een innovatief geothermieproject. Deze activiteiten zullen worden ondergebracht in een aparte dochteronderneming van de HVC die hiervoor wordt opgericht. Hiervoor is een een statutenwijziging nodig en zal een aparte ballotageovereenkomst worden opgesteld. Hiermee wordt vastgelegd dat aandeelhouders die niet deelnemen in deze activiteiten, niet de risico’s dragen, maar ook niet zullen meedelen in de winst. Ook al worden deze type 2 activiteiten ondergebracht in een dochteronderneming; door de consolidatieplicht komen de uiteindelijke verliezen en winsten voor de moedermaatschappij HVC N.V. Dit is dus een risico. Het is op dit moment lastig in te schatten hoe groot dat risico is.

Gemeenschappelijke regeling AIJZ is nog niet aangepast aan de nieuwe WGR. Dit heeft als gevolg dat belangrijke besluiten nu niet genomen kunnen worden en achteraf bekrachtigd moeten worden als de gemeenschappelijke regeling is aangepast.

Beheersing

Maatregelen

  • Bestuursopdracht naar aanleiding van rekenkamerrapport. Deze opdracht wordt uiterlijk in het eerste kwartaal 2016 uitgevoerd.
  • Annotaties van de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in het college van B&W
  • Periodiek ambtelijk overleg met AIJZ gemeenten en via verschillende klankbordgroepen (zowel financiële als beleidsmatige) met de overige aandeelhouders van HVC.
  • In AIJZ verband vindt ook periodiek bestuurlijk overleg plaats. Minimaal twee keer per jaar, gemiddeld drie keer per jaar.